I. Курс зоології хребетних-03. Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

I. Курс зоології хребетних
II. Тип Chordata
III. Agnatha
IV. Pisces

Д.А. Шабанов, М.О. Кравченко
Online-курс зоології хребетних
(у стані редагувания)

V. Amphibia sensu lato
VI. Reptilia sensu lato
VII. Клас Aves
VIII. Клас Mammalia

Екзаменаційні питання по зоології хребетних

Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

Зоологія хребетних та її історія

     

 

Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

Зоологія хребетних — наука, що швидко розвивається. При її вивченні слід працювати як з класичними підручниками, так і з більш новими джерелами, які, навіть якщо і не формують цілісну картину, але відивають сучасний рівень знання. З урахуванням того, з якою швидкістю з'являються нові дані, сподіватися на те, що буде знайдено якийсь друкований підручник українською, російською або англійською мовою, який буде містити усе потрібне, не доводиться. Найшвидче осмислення нових даних зараз характерне для англомовної навчальної літератури. Навіть якщо вона не стане основним джерелом отримання нової інформації, знайомство з нею є необхідним під час вивчення курсу.

Загальні підручники

Основними підручниками в нашому курсі можна вважати два джерела. Перше — новітній підручник МДУ.

Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В. Зоология позвоночных. М.: "Академия", 2013. — 464 с.

Друге джерело — класичний підручник Наумова і Карташова, виданий в 1979 році. 
Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных: В 2-х томах.
Том 1. — М.: Высшая школа, 1979. — 333 с. (беспозвоночные хордовые, бесчелюстные, рыбы и земноводные).
Том 2. — М.: Высшая школа, 1979. — 272 с. (рептилии, птицы и млекопитающие).

Кращою у всіх відносинах з відомих авторам цього сайту підручників є відносно свіжа і гарна американська книга:
Kardong K.V. Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution;  6th ed. — New York: McGraw-Hill, 2012. — 794 p.
 
Загальним питанням зоології і зоології хребетних окремо, присвячена американська книга, що витримала багато видань. Тут є одне з останніх: 
Hickman C.P. et al. Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill Education, 2017. 912 p.
 
Непоганий, але менш докладний американський підручник для коледжів:
Linsey D. Vertebrate Biology. — McGraw Hill, 2003. — 530 p.
 
Найзагальнішу картину (недостатню для вузівського курсу, але, ймовірно, корисну для початкового знайомства з матеріалом) можуть дати шкільні підручники, створені за участю авторів цього сайту. Підручник 2003 року побудовано за систематичним принципом, відповідно до програми того часу:
Шабанов Д.А., Шабанова Г.В., Шапаренко С.О. Біологія. Підручник для 7 класу загальноосвітних навчальних закладiв. Х.: Торсінг, 2003. — 320 с.
У підручнику 2015 року таксономічний огляд займає половину курсу, а інші розділи присвячені порівняльній анатомії і фізіології, повединці та екології тварин.
Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНУ від 20.07.2015 р. № 777). К.: Грамота, 2015. — 272 с.
Джерелом для пошуку інформації щодо вразливих видів Харківської області може бути обласна Червона книга, яку підготували фахівці університету: 
Крім того, корисною може бути й Червона книга Донецької області: 

 

Порівняльна анатомія, практикуми

Порівняльна анатомія найкраще викладена в недавньому підручнику Дзержинського; це той нечастий випадок, коли підручник з порівняльної анатомії може стати захоплюючим читанням:
Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 304 с.

Більш детальну інформацію дає класична праця Ромера і Парсонса:
Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных: В 2-х томах.
Том 1. — М.: Мир, 1992. - 358 с.
Том 2. — М.: Мир, 1992. - 406 с.

Для практичних занять найкориснішим може бути практикум, виданий в серії класичних підручників МГУ:
Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. — М.: Аспект Пресс, 2004 - 383 с.

 

Еволюція, філогенія, палеонтологія

Щоб зрозуміти особливості окремих груп, необхідно звернутися до їх еволюційної історії. Кращий огляд еволюції хребетних — тритомник Р. Керролла. Ця робота хоч і встигла застаріти (російський переклад виданий в 1993 р), вона написана надзвичайно зрозуміло і цікаво.

Кэрролл Л. Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х томах. 
Том 1. М.: Мир, 1992. 280 с. (заканчивается хрящевыми рыбами)
Том 2. М.: Мир, 1993. 282 с. (заканчивается примитивными млекопитающими и сумчатыми)
Том 3. М.: Мир, 1993. 312 с. (посвящен плацентарным).

Більш нове і компактне джерело — дві книги А. О. Іванова та Г. О. Черепанова, присвячені викопним хребетним. На сайті вони викладені одним файлом: 
Иванов А.О., Черепанов Г.О. Ископаемые низшие позвоночные. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 228 с.
Черепанов Г.О., Иванов А.О. Ископаемые высшие позвоночные. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. — 204 с.

Саме загальне уявлення про розвиток життя на Землі може дати чудова популярна книга Єськова:
Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней. М.: ЭНАС, 2008 - 312 с.

 

Різноманіття сучасних хребетних

Важлива частина зоології — вивчення різноманіття. Російською мовою поза конкуренцією друге видання багатотомника "Життя тварин" (метаморфоза аналогічного видання Брема, вперше створеного в позаминулому столітті), видане в середині 80-х років минулого століття. На жаль, систематика в цьому виданні застаріла, але багато відомостей зберегли свою цінність:
Том 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Полухордовые. Хордовые… — М.: Просвещение, 1988. — 447 с.
Том 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы. — М.: Просвещение.
Том 5. Земноводные. Пресмыкающиеся. — М.: Просвещение, 1985. — 399 с.
Том 6. Птицы. — М.: Просвещение, 1986. — 527 с.
Том 7. Млекопитающие. — М.: Просвещение, 1989. — 558 с.

Новітнім джерелом інформації про систематику риб є довідник Нельсона зі співавторами, які довели до готовності останнє видання цієї праці:
Nelson J. S., Grande T. C., Wilson M. V. H. Fishes of the World: Fifth Edition. - Wiley & Sons, 2016. - 750 p. 
Попереднє видання є доступним у російському перекладі: 
Нельсон Дж. С. Рыбы мировой фауны. М.: Либроком, 2009. - 880 с.

Кращим і самим новим джерелом відомостей про амфибиій і рептилій є свіже американське видання підручника з герпетології:
Vitt L.J., Caldwell J.P. Herpetology. An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. — Academic Press, 2014. — 757 p.

З джерел по орнітології можна порекомендувати перекладний популярний огляд і відмінний (але, на жаль, погано відсканований) американський підручник:
Бейчек В., Штястны К. Птицы. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Издательство Лабиринт Пресс, 2004. — 288 с.
Gill F. B. Ornithology. New York: W. H. Freeman and Company, 2007. — 758 p.

Чудове видання, що відображає сучасне уявлення про фауну ссавців — двотомник міжнародного колективу авторів під редакцією Макдональда:
Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия. В 2-х кн. Кн. I. Хищные, морские млекопитающие, приматы, тупайи, шерстокрылы. — М.: "Омега", 2007. — 464 с. 
Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия. В 2-х кн. Кн. II. Полукопытные, копытные, грызуны, зайцеобразные, слоновые прыгунчики, насекомоядные, рукокрылые, неполнозубые, сумчатые, однопроходные. — М.: "Омега", 2007. — 504 с. 

Корисні довідники, присвячені різноманітності птахів і ссавців під редакцією В. Є. Соколова.
Соколов В.Е. (общ. ред), Ильичев В.Д. (ред). Фауна мира. Птицы. М.: ВО "Агропромиздат", 1991. - 313 с.
Соколов В.Е. Фауна мира. Млекопитающие. М.: ВО "Агропромиздат", 1990. — 256 с.
 
Але, звичайно, одним з найсучасніших і детальних джерел, опісавающіх різноманітність, є Гржімековская енциклопедія тварин, масштабний результат роботи міжнародного колективу авторів. Втім, як ви можете побачити вже по змісту, прийняту в ній систематику вже можна вважати дещо застарілою.
Grzimek`s Animal Life Encyclopedia, 2nd ed. — Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003.
Volume 4. Fishes I. — 455 p. (міксини, міноги, хрящові риби, лопатепері риби та більшість рядів променеперих)
Volume 5. Fishes II. — 547 p. (коропозубоподібні, окунеподібні та деякі інші ряди  променеперих риб)
Volume 7. Reptiles. — 571 p.
Volume 8. Birds I. — 560 p. (страусоподібні, пеликаноподібні, лелекоподібні, гусеподібні, куроподібні тощо)
Volume 9. Birds II. — 578 p. (журавлеподібні, сивкоподібні, голубеподібні, папугоподібні, зозулеподібні тощо)
Volume 10. Birds III. — 630 p. (сиворакшеоподібні, дятлоподібні и частина горобцеподібні)
Volume 11. Birds IV. — 616 p. (закінчення горобцеподібних)
Volume 12. Mammals I. — 361 p. (однопрохідні й частина сумчастих)
Volume 13. Mammals II. — 580 p. (закінчення сумчастих включно з дворізцевими; неповнозубі, тупаєподібні, шерстокрилоподібні, рукокрилі)
Volume 14. Mammals III. — 490 p. (примати ті хижі)
Volume 15. Mammals IV. — 472 p. (китоподібні, трубкозубі, хоботні, дамани, сирени, непарнопалі, парнопалі) 
Volume 16. Mammals V. — 586 p. (панголіни, гризуни, зайцеподібні та слонові землерійки) 
 
Польова практика
Для проходження польової практики і в якості огляду фауни хребетних Харківської області можна рекомендувати посібник, зроблений фахівцями кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за участю автора цього сайту. Його друковане видання є дещо застарілим:

Комментарии

Аватар пользователя V.Melnikov

По разнообразию наземных позвоночных очень толковая серия выпущена в зоомузее МГУ. Жаль, нет пока электронных версий...
Дунаев Е.А. Разнообразие земноводных (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). М., изд-во МГУ. 1999. 304 с
Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. 2003. Разнообразие змей (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). М.: изд-во МГУ, 376 с.
Коблик Е.А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). 2001. М., изд-во МГУ. Часть I. 384 с. Часть II. 396 с. Часть III. 358 с. Часть IV. 380 с.
Россолимо О.Л., Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Лисовский А.А., Спасская Н.Н., Борисенко А.В., Панютина А.А. 2004. Разнообразие млекопитающих. Часть I. Часть II. Часть III.

Аватар пользователя V.Melnikov

Меня поправили - "Разнообразие млекопитающих" таки есть в электронной форме:
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/raznoobrazie_mlekopitaj­uschikh_2004_1-3.pdf

А у меня есть в электронной форме "Разнообразие земноводных"...

Аватар пользователя V.Melnikov

Так поделитесь, пожалуйста!
ivanovobirds@mail.ru