Ви перебуваєте на сайті двох біологів, викладачів кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Batrachos (βάτραχος, читається «батрахос») — це давньогрецька назва зелених жаб, об’єкта досліджень авторів сайту і загалом символу біології. Сайт створено на початку 2011 р.

Блог — це колонки D.Sh. тих часів, коли він був колумністом журналу Компьютерра, його фотографії та замітки. Інтернет-підтримку курсів D.Sh. и М_К забезпечують Новини и Курси, як онлайн-курс зоології хребетних, підручник екології тощо. Жаби etc — це статті членів групи популяційної екології амфібій Каразинського університету, а Джерела — навчальна література та інші корисні для студентів тексти. Мапа сайту

Batrachos створено за ініціативою авторів та під їх відповідальність. Автори вдячні за пошук помилок на сайті. Шановні читачі, будь ласка, реєструйтеся, запитуйте, сперечайтеся, коментуйте! Дякуємо за посилання на сайт у соцмережах та за підтримку посилань інших людей.

D.Sh., М_К

Нове на сайті

 

Экология: биология взаимодействия. 2.11. (дополнение) Что такое жизнь?

Жизнь — это поддержание и воспроизводство характерных высокоупорядоченных структур, которое совершенствуется в ходе эволюции и осуществляется в соответствии с внутренней программой благодаря внешним источникам вещества и энергии.

Экология: биология взаимодействия. 2.10. (дополнение) Эволюция Вселенной, Солнечной системы и Земли

Возраст Земли (и Солнечной системы) — 4,6 миллиардов лет. Солнце и планеты образовались из газопылевого облака, результата разрушения предшествовавших звезд. Ядерные превращения в прежних звездах — причина разнообразия химических элементов на Земле, делающего возможным существование жизни. Сейчас Солнце находится на середине срока своего существования. Примерно через 5 миллиардов лет оно вначале увеличится в размерах до орбиты Земли, а потом сожмется и, наконец, взорвется. Из получившегося вещества возникнут новые звезды.

Экология: биология взаимодействия. 2.09. Биогеохимический цикл фосфора

БГХ-цикл фосфора значительно хуже зарегулирован, чем только что рассмотренные циклы углерода и азота, потому что у фосфора отсутствует обменный фонд в атмосфере. Фосфор — главный элемент, контролирующий продуктивность водных сообществ. Снос фосфатов с полей в водоемы приводит к их эвтрофикации (повышению «кормности» в противоположность олиготрофности — «малокормности»), что может приводить к их заболачиванию.

Экология: биология взаимодействия. 2.08. Биогеохимический цикл серы

Сера — довольно обильный (пятнадцатый по химической распространенности) в земной коре элемент, встречающийся в различных степенях окисления. Она является необходимым компонентом белков. Потребляется сера (автотрофами и большинством гетеротрофных микроорганизмов) в окисленной форме, в виде сульфатов. В отличие от двух ранее рассмотренных элементов, сера почти не представлена в атмосфере. При разрушении органических веществ сера выделяется в восстановленной форме с выделением газа, имеющего неприятный запах, — сероводорода. Кроме сероводорода в ходе этого процесса могут образовываться и другие дурнопахнущие вещества, например, меркаптаны, которые со временем тоже превращаются в сероводород. То, что запах этих веществ кажется нам отвратительным, — следствие того, что эти газы выступают в качестве свидетельства разрушения органического вещества в бескислородных условиях.

Экология: биология взаимодействия. 2.07. Биогеохимический цикл азота

БГХ-цикл азота сложнее углеродного. Он тоже чрезвычайно важен для живых организмов. Хотя азота в атмосфере больше, чем других элементов, его включение в состав живого вещества является намного более сложной задачей, чем фиксация углерода при фотосинтезе. Наиболее доступен для растений азот в форме аммиака и нитратов, но аммиак в больших количествах токсичен, а нитраты — нет. Формы, в которых азот используется в органических соединениях — восстановленные, поэтому ассимиляция аммиака требует меньших перестроек.Поскольку на многих почвах сельскохозяйственные растения испытывают азотное голодание, человек интенсивно производит азотные удобрения, осуществляя промышленную фиксацию атмосферного азота. Промышленная фиксация азота примерно равна природной абиогенной фиксации.

Экология: биология взаимодействия. 2.06. Биогеохимический цикл углерода

Рассмотрение характеристик БГХ-циклов нескольких важнейших элементов следует начать, естественно, с углерода. Углерод является основой органических соединений, и поэтому цикл углерода имеет особое значение для живых организмов. Важнейшей особенностью этого цикла является наличие запасов углекислого газа в атмосфере, откуда его могут черпать живые организмы. Перемещение углерода через живые организмы тесно связано с перемещением иных биогенов. Например, соотношение потоков углерода и азота через живые организмы составляет примерно 6:1 (шесть атомов углерода на один атом азота), а соотношение потоков углерода и фосфора — примерно 100:1. Естественно, эти соотношения отражают соотношения самих элементов в составе живого вещества.

Экология: биология взаимодействия. 2.05. Источники энергии для БГХ-циклов

Перемещение элементов в биосфере обеспечивается благодаря трем основным источникам энергии («приводным ремням» для БГХ-циклов): — энергия Солнца, преобразованная гидросферой и атмосферой в гидрологическом цикле; — энергия Солнца, накопленная в органических веществах в ходе фотосинтеза; —  хтоническая энергия, т.е. материнская энергия Земли; благодаря ей перемещение тектонических плит и вулканизм обеспечивают цикл преобразования горных пород, поднимают вещество недр туда, где оно становится доступным для водной, ветровой и биологической эрозии

Экология: биология взаимодействия. 2.04. Биогеохимические циклы

Земная жизнь построена на весьма сложной химической основе. Для ее существования необходимы многие химические элементы. Хотя главное соединение в составе организмов — вода, для жизнедеятельности совершенно необходимы органические вещества, состоящие из разнообразных атомов. Из элементов, являющихся важными ресурсами для биосферы, важнейшими являются так называемые биогенные элементы или биогены. К биогенам относится примерно половина из 54 встречающихся в земной коре элементов. Особенно важны макроэлементы — C, H, N, O, P, S, Ca, K и Mg, и некоторые микроэлементы — Fe, Cl, Na, Zn, V, Mo, B, Co, Cu, Si, Se, Cr, Ni, I, F, Sn и As.

Экология: биология взаимодействия. 2.03. Гипотеза (метафора) Геи

В 1972 году Джеймс Лавлок и Линн Маргулис предложили так называемую «гипотезу Геи» — представление о Земле как о сверхорганизме, который поддерживает свой гомеостаз. Как указывал позже Лавлок, они с Маргулис независимо пришли к мыслям, которые ранее высказывали и Джеймс Хаттон в XVII веке, и Владимир Вернадский в XX веке. Многие взаимосвязи, обеспечивающие функционирование Геи, еще неизвестны. В гипотезе Геи переплелись элементы научной теории и религиозного пророчества.

Экология: биология взаимодействия. 2.02. Ноосфера

Вероятно, основным автором понятия «ноосфера» был Пьер Тейяр де Шарден, французский священник и ученый-эволюционист. Тейяр был членом монашеского ордена иезуитов, и поэтому высказываемые им публично идеи были ограничены дисциплиной ордена. Руководство ордена иезуитов не препятствовало палеоантропологическим исследованиям Тейяра, но было озабочено тем, чтобы он, как священник и член ордена, не высказывал взгляды, ревизующие христианство. Вследствие этого идею ноосферы, родившуюся у Тейяра, обнародовал в 1927 году его друг, философ и математик Эдуард Леруа. Как подчеркивали Тейяр и Леруа, важным источником этой идеи стали лекции по геохимии, которые В.И. Вернадский читал в 1922–1923 гг. в Париже. В дальнейшем представления о ноосфере независимо друг от друга разрабатывали и Тейяр, и Вернадский.

Экология: биология взаимодействия. 2.01. Биосфера

Глава 2. Биосферология
Биосфера — оболочка Земли, преобразуемая деятельностью живых организмов. Альтернативная трактовка (биосфера как оболочка Земли, в пределах которой встречаются живые организмы, «поле существования жизни» по В.И. Вернадскому) оказывается намного менее полезной. В.И. Вернадский ввел понятие «живое вещество» — совокупность всех живых организмов, рассматриваемая как единое целое. Область распространения живого вещества охватывает всю гидросферу, верхние слои литосферы и нижнюю часть атмосферы, но основная концентрация живых организмов отмечается в приповерхностном слое суши и океана.

Экология: биология взаимодействия. 1.14. (дополнение) В чем искать причины особенностей биосистем?

Именно эколого-эволюционный подход к изучению биосистем позволяет понять, почему они таковы, какими мы их наблюдаем. Ключ к объяснению свойств любой биосистемы лежит в рассмотрении особенностей ее отношений со средой на протяжении ее истории.

Экология: биология взаимодействия. 1.12. (дополнение) Модели, их ограничения и опасности

Некоторые объекты невозможно или сложно исследовать непосредственно. В этом и во множестве других случаев используются модели. Модель — система, созданная для изучения системы-оригинала; она должна иметь сходный характер взаимодействия частей и благодаря этому обладать подобными эмергентными свойствами. Однако пользуясь моделями, важно никогда не забывать о том, что они — приближения, пригодные лишь для оценки определенного диапазона явлений. Разделим совокупность состояний системы-оригинала и описывающей ее модели на две области: ту, в которой оригинал удалось наблюдать в действительности, и ту, о которой мы судим только по модели. Если модель не соответствует оригиналу в изученной области, от нее нужно отказываться или, как минимум, существенно ее корректировать. А вот в неизученной области доказать адекватность модели нельзя.

Экология: биология взаимодействия. 1.13. (дополнение) Универсальные свойства биосистем

При всей специфичности биосистем разных уровней, для них можно выделить ряд универсальных свойств. Назовем некоторые из них. Определенный состав и упорядоченность. Иерархичность организации. Обмен веществ. Поток энергии. Способность к развитию. Приспособленность. Саморегуляция. Динамичность. Целостность. Уникальность. Способность к воспроизводству.

Экология: биология взаимодействия. 1.08. Свойства сложных систем

Чем более целостна система, тем сложнее ее мозаичное описание. Мозг столь сложен, потому что объединен множеством связей (нейрон мозга человека может иметь 100 тысяч синапсов). Возможно, что человеческий мозг является самым сложно организованным объектом во Вселенной (по крайней мере, конкурировать с ним мог бы лишь мозг более развитого существа). Экосистемы менее целостны, и их эмергентные свойства не столь неожиданны. Тем не менее, даже достаточно простые системы способны проявлять неожиданные эмергентные, вызванные неразложимым на отдельные элементы взаимодействием частей системы, свойства.