Анотація курсу «Майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?»

Анотація міжфакультетської дисципліни за вибором


МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА ТА БІОСФЕРИ: ВИСНАЖЕННЯ АБО РОЗКВІТ?

Інформація для студентів

 Назва дисципліни

Майбутнє людства та біосфери: виснаження або розквіт?

Викладачі

Кравченко Марина Олександрівна, к.б.н., старший викладач кафедри зоології та екології тварин, marinakravchenko2106@gmail.com;
Шабанов Дмитро Андрійович, д.б.н., проф., професор кафедри зоології та екології тварин, shabanov@karazin.ua;
http://batrachos.com/E_or_P

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

II та IІІ курси; весняний семестр (IV та VI); курс доступний для здобувачів 2-го та 3-го рівнів вищої освіти (магістрів та аспірантів)

Факультети (навчально-наукові інститути), студентам яких пропонується вивчати дисципліну

Усі факультети та навчально-наукові інститути

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, що забезпечує дисципліна

Розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

Здатність до аналізу причинно-наслідкових ланцюжків, що визначають майбутнє людства.

Отримання підстав для пошуку оптимального способу дій для окремої людини, людських груп і людства в цілому на сучасному етапі нашого розвитку

Опис дисципліни

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни

Особливих умов нема

Максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися

25

Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Розділ 1. Універсальна історія

 1. Моделі, що використовуються для опису і прогнозування дійсності. Чому усі моделі неправильні, але деякі з них корисні. Історичний підхід до вивчення природних систем як шлях до розуміння причин їх спостережуваного стану та потенційного подальшого розвитку. Принцип природного добору у його найширшому, больцманівському розумінні.

 2. Універсальна історія як концепція, що розглядає розвиток Всесвіту від його виникнення до сучасності як єдиний спадкоємний процес. Походження Всесвіту, речовини, зір. Зорі, як фабрики елементів, життєвий цикл зір. Походження Сонячної системи, Землі і Місяця. Різні підходи до розуміння феномену часу. Моделі віддаленого майбутнього Всесвіту.

 3. Утворення океанів та осадових порід. Осадовий цикл. Походження життя. Автокаталітичні реакції. Хімічний добір. РНК-світ. LUCA і подальша диференціація основних груп живих істот.

 4. Основні етапи розвитку життя на Землі. Закономірності цього розвитку.

 5. Основні етапи антропогенезу. Розселення людства планетою, гібридизація між різними видами людей. Вимирання мегафауни, спричинене розселенням людства. Основні етапи розвитку стосунків людських популяцій зі своїми оселищами.

Розділ 2. Сучасне глобального людства

 1. Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: джерела енергії сучасного людства.

 2. Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: спосіб еволюції. Порівняння культурного та генетичного спадкування.

 3. Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758: демографічний вибух та глобальність.

 4. Гіперболічне зростання чисельності людства, його причини. Демографічний перехід. Регуляція чисельності людства: досягнення та перспективи. Загальне та унікальне в механізмах регуляції чисельності людських популяцій.

 5. Людство та патогени. Розвиток медицини. Вплив змін популяційної структури людства на умови для розповсюдження патогенів. Антибіотики та керована ними еволюція бактерій. Моделювання епідемій та пандемій.

Розділ 3. Наше варіативне майбутнє

 1. Можливе майбутнє: сценарії виснаження. Надлишкова чисельність населення; недостача ресурсів, руйнування природних екосистем, шосте вимирання; зміни клімату; військова загроза.

 2. Можливе майбутнє: сценарії розквіту. Тенденції розвитку науки та техніки. Технологічна сингулярність.

 3. Пошук оптимального способу дій для окремої людини, людських груп і людства в цілому на сучасному етапі нашого розвитку.

 4. Підведення підсумків. Шляхи втілення нового знання у життя.

Мова викладання.

Українська