I. Vertebrates Zoology-05. Рекомендована література для вивчення зоології хребетних


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Рекомендована література для вивчення зоології хребетних

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

 

Зоологія хребетних — наука, що швидко розвивається. При її вивченні слід працювати як з класичними підручниками, так і з новішими джерелами, які, навіть якщо і не формують цілісну картину, але відбивають сучасний рівень знання. З урахуванням того, з якою швидкістю з'являються нові дані, сподіватися на те, що буде знайдено якийсь друкований підручник українською, російською або англійською мовою, який буде містити усе потрібне, не доводиться. Найшвидше осмислення нових даних зараз характерне для англомовної навчальної літератури. Навіть якщо вона не стане основним джерелом отримання нової інформації, знайомство з нею є необхідним під час вивчення курсу.

Загальні підручники

Основними підручниками в нашому курсі (крім цього онлайн-підручника) можна вважати три джерела. Перше — підручник львівського університету: Царик Й. В., Хамар І. С., Дикий І. В. та ін. Зоологія хордових. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 356 с.

Другий — підручник Московського університету: Дзержинский Ф.Я., Васильев Б.Д., Малахов В.В. Зоология позвоночных. М.: "Академия", 2013. — 464 с.

Третє джерело — класичний підручник Наумова і Карташова, виданий в 1979 році. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных: В 2-х томах. Том 1. — М.: Высшая школа, 1979. — 333 с. (беспозвоночные хордовые, бесчелюстные, рыбы и земноводные). Том 2. — М.: Высшая школа, 1979. — 272 с. (рептилии, птицы и млекопитающие).

Крім того, можна рекомендувати якісні американські книги, що набагато краще відбивають сучасний стан зоології хребетних:
Linzey W. L. Vertebrate Biology. Systematics, Taxonomy, Natural History & Conservation.  — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020. — 2284 p.
Kardong K.V. Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution;  8th ed. — New York: McGraw-Hill, 2019. — 2247 p. 
Pough F.H., Janis C.M. Vertebrate life. — Oxford University Press, 2019. — 624 p.
Hickman C.P. et al. Integrated Principles of Zoology. McGraw-Hill Education, 2020. — 930 p. 

Найзагальнішу картину (недостатню для університетського курсу, але, ймовірно, корисну для початкового знайомства з матеріалом) можуть дати шкільні підручники, створені за участю авторів цього сайту. Підручник 2003 року побудовано за систематичним принципом, відповідно до програми того часу: Шабанов Д.А., Шабанова Г.В., Шапаренко С.О. Біологія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладiв. Х.: Торсінг, 2003. — 320 с. У підручнику 2015 року таксономічний огляд займає половину курсу, а інші розділи присвячені порівняльній анатомії і фізіології, поведінці та екології тварин. Шабанов Д.А., Кравченко М.О. Біологія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України (Наказ МОНУ від 20.07.2015 р. № 777). К.: Грамота, 2015. — 272 с.

Джерелом для пошуку інформації щодо вразливих видів Харківської області може бути обласна Червона книга, яку підготували фахівці університету: Токарський В.А. та ін. (редактори). Червона книга Харківської області. Тваринний світ. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 472 с. Крім того, корисною може бути й Червона книга Донецької області: Залевський В.Д., Бронсков О.І. (редактори). Червона книга Донецької області: тваринний світ. Вінниця: ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 2017. — 452 с.

 

Порівняльна анатомія, практикуми

Порівняльна анатомія найкраще викладена в недавньому підручнику Дзержинського; це той нечастий випадок, коли підручник з порівняльної анатомії може стати захоплюючим читанням: Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 304 с. Якісні ілюстрації та найновіші дані можна отримати з книги Iuliis G.D., Pulera D. The dissection of vertebrates. A laboratory manual. — Elsevier Inc., 2019. — 398 p.

Цінну інформацію можна отримати з класичної праці Ромера і Парсонса. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных: В 2-х томах. Том 1. — М.: Мир, 1992. — 358 с. Том 2. — М.: Мир, 1992. — 406 с.

Для практичних занять корисним може бути практикум, виданий в серії класичних підручників МГУ. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. — М.: Аспект Пресс, 2004 — 383 с.

 

Еволюція, філогенія, палеонтологія

Щоб зрозуміти особливості окремих груп, необхідно звернутися до їх еволюційної історії. Ймовірно, кращий огляд еволюції хребетних, що було видано російською мовою, — тритомник Р. Керролла. Ця робота хоч і встигла застаріти (російський переклад виданий в 1993 р.), вона написана надзвичайно зрозуміло і цікаво. Кэрролл Л. Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х томах. Том 1. М.: Мир, 1992. 280 с. (закінчується хрящовими рибами). Том 2. М.: Мир, 1993. 282 с. (закінчується примітивними ссавцями та сумчастими). Том 3. М.: Мир, 1993. 312 с. (присвячений плацентарним).

Більш нове і компактне джерело — дві книги А. О. Іванова та Г. О. Черепанова, присвячені викопним хребетним. Иванов А.О., Черепанов Г.О. Ископаемые низшие позвоночные. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 228 с.
Черепанов Г.О., Иванов А.О. Ископаемые высшие позвоночные. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — 202 с.

Загальний огляд палеонтологічних даних надає книга Benton M.B. Vertebrate palaentology. — Wiley Blackwell, 2015. — 506 p.
Ще одна цікава та корисна книга Cowen R. History of Life. — Wiley-Blackwell, 2013 — 302 p.

Найновіше і цікаве джерело — книга Prothero D.R. Vertebrate Evolution. From Origins to Dinosaurs and Beyond. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2022. — 448 p.

 

Різноманіття сучасних хребетних

Важлива частина зоології — вивчення різноманіття. Російською мовою поза конкуренцією друге видання багатотомника "Життя тварин" (метаморфоза аналогічного видання А. Брема, вперше створеного в позаминулому столітті), видане в середині 80-х років минулого століття. На жаль, систематика в цьому виданні застаріла, але багато відомостей зберегли свою цінність:
Том 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Полухордовые. Хордовые… — М.: Просвещение, 1988. — 447 с.
Том 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы. — М.: Просвещение.
Том 5. Земноводные. Пресмыкающиеся. — М.: Просвещение, 1985. — 399 с.
Том 6. Птицы. — М.: Просвещение, 1986. — 527 с.
Том 7. Млекопитающие. — М.: Просвещение, 1989. — 558 с.

Іхтіологя. Новітнім джерелом інформації про систематику риб є довідник Дж. Нельсона зі співавторами, які довели до готовності останнє видання цієї праці:
Nelson J. S., Grande T. C., Wilson M. V. H. Fishes of the World: Fifth Edition. - Wiley & Sons, 2016. — 750 p. Попереднє видання є доступним у російському перекладі: Нельсон Дж. С. Рыбы мировой фауны. М.: Либроком, 2009. — 880 с.
Яскраве, красиво оформлене джерело: Britannica Illustrated Science Library. Fish and Amphibians. — Encyclopædia Britannica, Inc., 2011 — 101 p.

Батрахо- і герпетологія. Найповнішими джерелами відомостей про амфібій і рептилій є свіжі американські видання двох підручників з герпетології:
Pough F. H., Andrews R. M., Crump M. L., Savitzky A. H., Wells K. D, Brandley M. C. Herpetology. — Sinauer Associates, 2016. — 722 p.
Vitt L.J., Caldwell J.P. Herpetology. An Introductory Biology of Amphibians and Reptiles. — Academic Press, 2014. — 757 p.
Батрахо- і герпетофауна України та Європи блискуче висвітлена у цьому виданні: Speybroek J., Beukema W., Bok B., Van Der Voort J. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. — Bloomsbury Publishing Plc, 2016. — 432 p.
Амфібій Британська енциклопедія поєднала з рибами, а рептиліям (сучасним та минулим) присвячено окремий том: Britannica Illustrated Science Library. Reptiles and Dinosaurs. — Encyclopædia Britannica, Inc., 2008. — 101 p.

Орнітологія. Сучасний підручник з орнітології:
Gill F.B., Prum R.O., Robinson S.K. Ornithology. — New York: W.H.Freeman and Company, 2019. — 1714 p.
Britannica Illustrated Science Library. Birds. — Encyclopædia Britannica, Inc., 2008 — 101 p.
Яскавий огляд сучасної фауни птахів: Burnie D. et al. Bird. The definitive visual guide. — Dorling Kindersley, 2007 — 512 p.

Теріологія. Чудове видання, що відбиває сучасні уявлення про фауну ссавців — двотомник міжнародного колективу авторів під редакцією Д. Макдональда:
Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия. В 2-х кн. Кн. I. Хищные, морские млекопитающие, приматы, тупайи, шерстокрылы. — М.: "Омега", 2007. — 464 с. 
Макдональд Д. (ред). Млекопитающие: Полная иллюстрированная энциклопедия. В 2-х кн. Кн. II. Полукопытные, копытные, грызуны, зайцеобразные, слоновые прыгунчики, насекомоядные, рукокрылые, неполнозубые, сумчатые, однопроходные. — М.: "Омега", 2007. — 504 с. 

Сучасне американське видання: Feldhamer G.A., Merritt J.F., Krajewski C., Rachlow J.L., Stewart K.M. Mammalogy. Adaptation, Diversity, Ecology. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020. — 742 p.
Britannica Illustrated Science Library. Mammals. — Encyclopædia Britannica, Inc., 2008. — 101 p.

 

Але, звичайно, одним з найсучасніших і детальних джерел, що надає опис різноманітності тварин, є Гржимековська енциклопедія тварин, масштабний результат роботи міжнародного колективу авторів. Втім, як ви можете побачити вже по змісту, прийняту в ній систематику вже можна вважати дещо застарілою.
Grzimek`s Animal Life Encyclopedia, 2nd ed. — Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003.
Volume 4. Fishes I. — 455 p. (міксини, міноги, хрящові риби, лопатепері риби та більшість рядів променеперих)
Volume 5. Fishes II. — 547 p. (коропозубоподібні, окунеподібні та деякі інші ряди  променеперих риб)
Volume 7. Reptiles. — 571 p.
Volume 8. Birds I. — 560 p. (страусоподібні, пеликаноподібні, лелекоподібні, гусеподібні, куроподібні тощо)
Volume 9. Birds II. — 578 p. (журавлеподібні, сивкоподібні, голубеподібні, папугоподібні, зозулеподібні тощо)
Volume 10. Birds III. — 630 p. (сиворакшеоподібні, дятлоподібні і частина горобцеподібних)
Volume 11. Birds IV. — 616 p. (закінчення горобцеподібних)
Volume 12. Mammals I. — 361 p. (однопрохідні й частина сумчастих)
Volume 13. Mammals II. — 580 p. (закінчення сумчастих включно з дворізцевими; неповнозубі, тупаєподібні, шерстокрилоподібні, рукокрилі)
Volume 14. Mammals III. — 490 p. (примати ті хижі)
Volume 15. Mammals IV. — 472 p. (китоподібні, трубкозубі, хоботні, дамани, сирени, непарнопалі, парнопалі) 
Volume 16. Mammals V. — 586 p. (панголіни, гризуни, зайцеподібні та слонові землерийки) 
 
Польова практика
Для проходження польової практики та в якості огляду фауни хребетних Харківської області можна рекомендувати посібник, зроблений фахівцями кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за участю автора цього сайту. 

Комментарии

Аватар пользователя V.Melnikov

По разнообразию наземных позвоночных очень толковая серия выпущена в зоомузее МГУ. Жаль, нет пока электронных версий...
Дунаев Е.А. Разнообразие земноводных (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). М., изд-во МГУ. 1999. 304 с
Дунаев Е.А., Орлова В.Ф. 2003. Разнообразие змей (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). М.: изд-во МГУ, 376 с.
Коблик Е.А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). 2001. М., изд-во МГУ. Часть I. 384 с. Часть II. 396 с. Часть III. 358 с. Часть IV. 380 с.
Россолимо О.Л., Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Лисовский А.А., Спасская Н.Н., Борисенко А.В., Панютина А.А. 2004. Разнообразие млекопитающих. Часть I. Часть II. Часть III.

Аватар пользователя V.Melnikov

Меня поправили - "Разнообразие млекопитающих" таки есть в электронной форме:
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/raznoobrazie_mlekopitaj­uschikh_2004_1-3.pdf

А у меня есть в электронной форме "Разнообразие земноводных"...

Аватар пользователя V.Melnikov

Так поделитесь, пожалуйста!
ivanovobirds@mail.ru