I. Vertebrates Zoology-04. Екзаменаційні питання


       

 

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. 
Online-курс зоології хребетних (у стані редагування)

 

I. Vertebrates Zoology
II. Архаїчні групи: Acraniata, Tunicata, Agnatha
III. Pisces

Екзаменаційні питання за курсом зоології хребетних

IV. Amphibia sensu lato
V. Reptilia sensu lato
VI. Клас Aves
VII. Клас Mammalia

 

Кожен білет складається з 6 питань: 2 обов'язкових питання за екзаменаційними темами (питання про ссавців + питання на узагальнення) і 4 додаткових питання за темами, що розглядаються у семестрі (по питанню на тему: для тих, хто не здавав усно теми в семестрі або покращує отриманий бал).

Відповідати на додаткові питання по чотирьом темам може будь-який студент, який хоче поліпшити по ним оцінку. До отримання білету слід узгодити з викладачем, які теми (крім обов'язкових питань) буде здавати студент. Заявивши, що він перездає якусь тему, студент тим самим нівелює оцінку по ній, отриману під час семестру. ОБОВ'ЯЗКОВО відповідати на додаткові питання за темами студентам, які не склали їх викладачам під час семестру.

Пояснення, яке стосується всіх наступних питань: характеристика таксону включає опис його характерних рис, систематики, найважливіших представників (особливо в фауні України), особливостей способу життя, поширення, а також значення для екосистем і людства.

 

Екзаменаційна тема № 1.
Ссавці

Экзаменационная тема № 1.
Млекопитающие

1. Еволюційна історія ссавців

1. Эволюционная история млекопитающих

2. Особливості представників класу Ссавці

2. Особенности представителей класса Млекопитающие

3. Зовнішні покриви ссавців. Похідні епідермісу і коріуму. Залози, їх похідні

3. Внешние покровы млекопитающих. Производные эпидермиса и кориума. Железы, их производные

4. Особливості будови скелета у представників різних рядів ссавців

4. Особенности строения скелета у представителей разных отрядов млекопитающих

5. Зубна система ссавців, її особливості у представників різних рядів

5. Зубная система млекопитающих, ее особенности у представителей разных отрядов

6. Розмноження ссавців, його особливості у представників різних груп

6. Размножение млекопитающих, его особенности у представителей разных групп

7. Дихальна система ссавців

7. Дыхательная система млекопитающих

8. Видільна система ссавців

8. Выделительная система млекопитающих

9. Кровоносна система ссавців

9. Кровеносная система млекопитающих

10. Характеристика яйцекладних ссавців

10. Характеристика яйцекладущих млекопитающих

11. Характеристика сумчастих ссавців

11. Характеристика сумчатых млекопитающих

12. Систематика та різноманіття плацентарних ссавців

12. Систематика и разнообразие плацентарных млекопитающих

13. Характеристика афротеріїв

13. Характеристика афротериев

14. Характеристика ряду Примати

14. Характеристика отряда Приматы

15. Характеристика і порівняння рядів Гризуни і Зайцеподібні

15. Характеристика и сравнение отрядов Грызуны и Зайцеобразные

16. Освоєння ссавцями водного середовища. Різноманіття водних ссавців

16. Освоение млекопитающими водной среды. Разнообразие водных млекопитающих

17. Характеристика ряду Китоподібні

17. Характеристика отряда Китообразные

18. Характеристика і порівняння рядів Парнопалі і Непарнопалі

18. Характеристика и сравнение отрядов Парнокопытные и Непарнокопытные

19. Освоєння ссавцями польоту і планерування. Здатні до польоту ссавці

19. Освоение млекопитающими полета и планирования. Способные к полету млекопитающие

20. Характеристика ряду Хижі

20. Характеристика отряда Хищные

21. Використання ссавців людством і проблеми їх охорони

21. Использование млекопитающих человечеством и проблемы их охраны

22. Систематичне положення виду Людина розумна. Прояв характерних рис таксонів, до яких належить людина, у нашого виду

22. Систематическое положение вида Человек разумный. Проявление характерных черт таксонов, к которым принадлежит человек, у нашего вида

 

Екзаменаційна тема № 2.
Загальні питання зоології хребетних

Экзаменационная тема № 2.
Общие вопросы зоологии позвоночных

1. Рівні таксонів, використовних в зоології. Правила застосування назв зоологічних таксонів

1. Уровни таксонов, применяемых в зоологии. Правила использования названий зоологических таксонов

2. Співвідношення систематики та філогенії

2. Соотношение систематики и филогении

3. Основні етапи еволюції нервової системи хребетних

3. Основные этапы эволюции нервной системы позвоночных

4. Основні етапи еволюції дихальної системи хребетних

4. Основные этапы эволюции дыхательной системы позвоночных

5. Основні етапи еволюції кровоносної системи хребетних

5. Основные этапы эволюции кровеносной системы позвоночных

6. Основні етапи еволюції видільної системи хребетних

6. Основные этапы эволюции выделительной системы позвоночных

7. Основні етапи еволюції скелета хребетних

7. Основные этапы эволюции скелета позвоночных

8. Основні етапи еволюції локомоції хребетних

8. Основные этапы эволюции локомоции позвоночных

9. Основні етапи еволюції розмноження у хребетних

9. Основные этапы эволюции размножения у позвоночных

10. Основні етапи еволюції турботи про потомство у хребетних

10. Основные этапы эволюции заботы о потомстве у позвоночных

11. Життя в групі, різноманіття соціальної поведінки хребетних

11. Жизнь в группе, разнообразие социального поведения позвоночных

12. Освоєння хребетними польоту. Порівняння адаптацій до нього в різних груп

12. Освоение позвоночными полета. Сравнение адаптаций к нему у разных групп

13. Вторинноводні хребетні. Порівняння адаптацій різних груп вторинноводних хребетних

13. Вторичноводные позвоночные. Сравнение адаптаций разных групп вторичноводных позвоночных

14. Різноманіття способів живлення хребетних

14. Разнообразие способов питания позвоночных

15. Рослиноїдні хребетні. Пристосування до вживання рослинної їжі в різних груп

15. Растительноядные позвоночные. Приспособления к употреблению растительной пищи у разных групп

16. Еволюційна історія та систематика чотириногих

16. Эволюционная история и систематика четвероногих

17. Різноманіття способів терморегуляції хребетних

17. Разнообразие способов терморегуляции позвоночных

18. Порівняння розвитку анамній і амніот

18. Сравнение развития анамний и амниот

18. Отруйні хребетні. Засоби захисту від пов'язаних з ними небезпек

19. Ядовитые позвоночные. Средства защиты от связанных с ними опасностей

20. Небезпечні для людини хребетні (крім отруйних). Засоби захисту від пов`язаних з ними небезпек

20. Опасные для человека позвоночные (кроме ядовитых). Средства защиты от связанных с ними опасностей

21. Міграції хребетних

21. Миграции позвоночных

22. Головні події в еволюції хребетних протягом палеозою, мезозою та кайнозою

22. Главные события в эволюции позвоночных в течение палеозоя, мезозоя и кайнозоя

Розділ I. Архаїчні групи: безчерепні, покривники, безчелюстні

Тема I. Архаичные группы: бесчерепные, оболочники, бесчелюстные

1. Місце типу Хордові в системі тваринного світу

1. Место типа Хордовые в системе животного мира

2. Основні особливості представників типу Хордові

2. Основные особенности представителей типа Хордовые

3. Походження типу Хордові

3. Происхождение типа Хордовые

4. Зв’язок особливостей перших хордових з характером фауни у геологічний час їх появи

4. Связь особенностей первых хордовых с характером фауны в геологическое время их появления

5. Зв'язок характерних особливостей типу Хордові зі способом життя їхніх перших представників

5. Связь характерных особенностей типа Хордовые с образом жизни их первых представителей

6. Причини виникнення хорди і інших особливостей представників типу Хордові

6. Причины возникновения хорды и других особенностей представителей типа Хордовые

7. Характеристика класу Головохордові

7. Характеристика класса Головохордовые

8. Подібності та відмінності сучасних ланцетників та перших хордових; їх причини

8. Сходства и различия современных ланцетников и первых хордовых; их причины

9. Особливості ланцетників, пов'язані з характерним для них способом життя

9. Особенности ланцетников, связанные с характерным для них образом жизни

10. Живлення ланцетників і будова їх травної системи

10. Питание ланцетников и строение их пищеварительной системы

11. Розмноження і розвиток ланцетників

11. Розмноження і розвиток ланцетників

12. Особливості покривників, пов'язані з характерним для них способом життя

12. Особенности оболочников, связанные с характерным для них образом жизни

13. Розмноження і розвиток покривників

13. Размножение и развитие оболочников

14. Особливості будови покривників на прикладі асцидій

14. Особенности строения оболочников на примере асцидий

15. Різноманіття способу життя покривників

15. Разнообразие образа жизни оболочников

16. Характеристика класу Асцидії

16. Характеристика класса Асцидии

17. Характеристика класу Сальпи

17. Характеристика класса Сальпы

18. Характеристика класу Апендикуляріі

18. Характеристика класса Аппендикулярии

19. Характеристика міксин

19. Характеристика миксин

20. Характеристика щиткових

20. Характеристика щитковых

21. Характеристика класу Міноги

21. Характеристика класса Миноги

22. Зв’язок особливостей скелету міног та їхнього способу життя

22. Связь особенностей скелета миног и их образа жизни

Розділ II. Риби

Тема II. Рыбы

1. Систематика надкласу Риби і еволюційна історія риб

1. Систематика надкласса Рыбы и эволюционная история рыб

2. Органи чуття і нервова система риб

2. Органы чувств и нервная система рыб

3. Покрови риб

3. Покровы рыб

4. Походження щелепної дуги, типи її прикріплення до осьового черепу

4. Происхождение челюстной дуги, типы ее прикрепления к осевому черепу

5. Різноманіття способів плавання і форми тіла риб

5. Разнообразие способов плавания и формы тела рыб

6. Плавці риб: різноманіття будови і функцій

6. Плавники рыб: разнообразие строения и функций

7. Морські і прісноводні риби. Осморегуляція риб

7. Морские и пресноводные рыбы. Осморегуляция рыб

8. Газообмін у різних груп риб

8. Газообмен у разных групп рыб

9. Кровоносна система різних груп риб

9. Кровеносная система разных групп рыб

10. Різноманіття сучасних хрящових риб

10. Разнообразие современных хрящевых рыб

11. Способи живлення різних груп хрящових риб та пов’язані з ними особливості їх будови

11. Способы питания разных груп хрящевых рыб и связанные с ними особенности их строения

12. Особливості розмноження хрящових риб

12. Особенности размножения хрящевых рыб

13. Розмноження променеперих риб. Різноманіття форм турботи про потомство у риб

13. Размножение лучеперых рыб. Разнообразие форм заботы о потомстве у рыб

14. Характеристика ряду Осетроподібні

14. Характеристика отряда Осетрообразные

15. Характеристика ряду Сомоподібні

15. Характеристика отряда Сомообразные

16. Характеристика ряду Коропоподібні

16. Характеристика отряда Карпообразные

17. Характеристика ряду Окунеподібні

17. Характеристика отряда Окунеобразные

18. Характеристика сучасних лопатеперих риб

18. Характеристика современных лопастеперых рыб

19. Особливості кровоносної та дихальної систем сучасних лопатеперих

19. Особенности кровеносной и дыхательной систем современных лопастеперых

20. Особливості ріпідістій. Передумови для освоєння хребетними суші

20. Особенности рипидистий. Предпосылки для освоения позвоночными суши

21. Використання риб людством. Проблеми охорони риб

21. Использование рыб человечеством. Проблемы охраны рыб

22. Основні групи риб, поширені у прісних водах та морях України

22. Главные группы рыб, распространенные в пресных водах и морях Украины

Розділ III. Гади

Тема III. Гады

1. Особливості скелета чотириногих, пов'язані з освоєнням суші

1. Особенности скелета четвероногих, связанные с освоением суши

2. Особливості скелета безхвостих амфібій, пов'язані з пристосуванням до стрибання

2. Особенности скелета бесхвостых амфибий, связанные с приспособлением к прыганию

3. Еволюційна історія та систематика амфібій

3. Эволюционная история и систематика амфибий

4. Нервова система і органи чуття амфібій

4. Нервная система и органы чувств амфибий

5. Особливості індивідуального розвитку різних амфібій

5. Особенности индивидуального развития разных амфибий

6. Покрови амфібій та їх шкірні залози

6. Покровы амфибий и их кожные железы

7. Розмноження і турбота про потомство у амфібій

7. Размножение и забота о потомстве у амфибий

8. Характеристика хвостатих амфібій

8. Характеристика хвостатых амфибий

9. Характеристика безхвостих амфібій

9. Характеристика бесхвостых амфибий

10. Еволюційна історія та систематика рептилій

10. Эволюционная история и систематика рептилий

11. Адаптації рептилій до наземного життя

11. Адаптации рептилий к наземной жизни

12. Особливості скелета рептилій

12. Особенности скелета рептилий

13. Будова черепа у представників різних груп рептилій

13. Строение черепа у представителей разных групп рептилий

14. Дихання і кровообіг у представників різних груп рептилій

14. Дыхание и кровообращение у представителей разных групп рептилий

15. Нервова система і органи чуття рептилій

15. Нервная система и органы чувств рептилий

16. Розмноження рептилій, його особливості в різних групах

16. Размножение рептилий, его особенности в разных группах

17. Характеристика черепах

17. Характеристика черепах

18. Характеристика ящірок

18. Характеристика ящериц

19. Характеристика змій

19. Характеристика змей

20. Отруйні змії та захист від їх укусів

20. Ядовитые змеи и защита от их укусов

21. Характеристика крокодилів

21. Характеристика крокодилов

22. Значення амфібій і рептилій в екосистемах та особливості збереження їх різноманіття

22. Роль амфибий и рептилий в экосистемах и особенности сохранения их разнообразия

Розділ IV. Птахи

Тема IV. Птицы

1. Походження і еволюція птахів

1. Происхождение и эволюция птиц

2. Систематика птахів

2. Систематика птиц

3. Політ птахів і пристосування до нього

3. Полет птиц и приспособления к нему

4. Пір'яний покрив птахів. Будова пера

4. Перьевой покров птиц. Строение пера

5. Особливості скелета птахів, пов'язані з пристосуванням до польоту

5. Особенности скелета птиц, связанные с приспособлением к полету

6. Кровоносна система птахів

6. Кровеносная система птиц

7. Будова і функціювання дихальної системи птахів

7. Строение и функционирование дыхательной системы птиц

8. Система травлення птахів, особливості її будови та функціювання

8. Система пищеварения птиц, особенности ее строения и функционирования

9. Розмноження представників класу Птахи

9. Размножение представителей класса Птицы

10. Турбота про потомство у птахів

10. Забота о потомстве у птиц

11. Особливості поведінки птахів

11. Особенности поведения птиц

12. Способи живлення птахів і пристосування до них

12. Способы питания птиц и приспособления к ним

13. Характеристика безкілевих птахів

13. Характеристика бескилевых птиц

14. Характеристика пінгвінів

14. Характеристика пингвинов

15. Різноманіття водних і пов'язаних з водоймами птахів

15. Разнообразие водных и связанных с водоемами птиц

16. Характеристика рядів Куроподібні і Гусеподібні

16. Характеристика отрядов Курообразные и Гусеобразные

17. Характеристика рядів Лелекоподібні і Журавлеподібні

17. Характеристика отрядов Аистообразные и Журавлеобразные

18. Характеристика рядів Буревісникоподібні (Трубконосі) і Сивкоподібні

18. Характеристика отрядов Буревестникообразные (Трубконосые) и Ржанкообразные

19. Характеристика рядів Соколоподібні, Яструбоподібні і Совоподібні

19. Характеристика отрядов Соколообразные, Ястребообразные и Совообразные

20. Характеристика ряду Горобцеподібні

20. Характеристика отряда Воробьинообразные

21. Основні групи птахів фауни України

21. Основные группы птиц фауны Украины

22. Використання птахів людством. Проблеми охорони птахів

22. Использование птиц человечеством. Проблемы охраны птиц