Ви перебуваєте на сайті двох біологів, викладачів кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Batrachos (βάτραχος, читається «батрахос») — це давньогрецька назва зелених жаб, об’єкта досліджень авторів сайту і загалом символу біології. Сайт створено на початку 2011 р.

Блог — це колонки D.Sh. тих часів, коли він був колумністом журналу Компьютерра, його фотографії та замітки. Інтернет-підтримку курсів D.Sh. и М_К забезпечують Новини и Курси, як онлайн-курс зоології хребетних, підручник екології тощо. Жаби etc — це статті членів групи популяційної екології амфібій Каразинського університету, а Джерела — навчальна література та інші корисні для студентів тексти. Мапа сайту

Batrachos створено за ініціативою авторів та під їх відповідальність. Автори вдячні за пошук помилок на сайті. Шановні читачі, будь ласка, реєструйтеся, запитуйте, сперечайтеся, коментуйте! Дякуємо за посилання на сайт у соцмережах та за підтримку посилань інших людей.

D.Sh., М_К

Нове на сайті

 

Экология: биология взаимодействия. Приложение III. Ориентировочная программа семинаров

Каждая из перечисленных тем семинаров может рассматриваться как на протяжении одной учебной пары (двух академических часов), так и в течение нескольких пар, в зависимости от ее объема и хода ее обсуждения.

Экология: биология взаимодействия. Приложение I. Программа курса экологии (=«биоэкологии»)

В билетах для зачета или экзамена по курсу экологии, принятых в ХНУ им. В.Н. Каразина, приведены формулировки, соответствующие основной части этой программы. В тестах могут быть использованы также вопросы, относящиеся к дополнительному программному материалу.

Экология: биология взаимодействия. 6.24. Экоконверсия

Видимо, условием выживания человечества является комплексная перестройка общественного сознания, связанная с изменением взаимоотношений со средой обитания, — экоконверсия. Готовых ответов, каким должно стать человечество, нет — есть лишь понимание того, каким оно должно перестать быть.

Экология: биология взаимодействия. 6.22. (дополнение) Нужно ли бояться ГМ-продуктов?

Одной из тем, вызывающих значительное внимание природохранных организаций и профанных экологов, является тема трансгенных или генетически модифицированных (ГМ) организмов, а также произведенных из них продуктов питания. Вводя категорию ГМ-организмов, мы объединяем их не на основании общих свойств, а по признаку использования определенного метода для их получения — переноса генетической информации от одного вида к другому на стадии получения первоначального материала для дальнейшей селекции.

Экология: биология взаимодействия. 6.21. (дополнение) Основные этапы антропогенеза

На протяжении большей части истории нашего семейства на Земле одновременно обитало несколько видов людей, и лишь в последнее время остался единственный вид — наш. Вероятно, развитие нашего рода проходило по одной схеме: в небольших популяциях формируются новые виды, которые затем широко расселяются по планете. Поскольку люди имеют чрезвычайно широкую экологическую нишу, совместное обитание двух и большего количества их видов на одной территории противоречит правилу конкурентного исключения Гаузе. В этих условиях неизбежно должен был остаться один вид.

Экология: биология взаимодействия. 6.20. (дополнение) Биологические особенности человека

Итак, человек «сделан» со многими недостатками. Их устранение затормозилось: носители биологических дефектов могут выживать и оставлять потомство благодаря культурным приспособлениям. Серьезной проблемой стало возрастание в результате успехов медицины числа носителей более или менее серьезных аномалий.

Экология: биология взаимодействия. 6.19. (дополнение) Механизм поведения человека как результат эволюции механизма поведения других животных

Чем поведение человека отличается от поведения других животных? Какие механизмы вообще могут обеспечивать управление поведением? Есть ли у человека инстинкты, а если есть, какие они — такие же, как у остальных животных, или какие-то особенные?

Экология: биология взаимодействия. 6.18. (дополнение) Культурное наследование как механизм передачи приобретенных признаков

Для дальнейших рассуждений весьма важно, что наследование приобретенных признаков должно существенно ускорять эволюцию.
На какой основе формируется поведение? Для большинства животных на той же, что и остальные признаки. В ходе развития, проходящего под генетическим контролем, в нервной системе формируется определенная структура, обеспечивающая требуемое поведение. Однако существует и второй способ приобретения приспособительных поведенческих признаков, называемый культурным наследованием, то есть передачей признака в результате обучения.

Экология: биология взаимодействия. 6.17. (дополнение) Уникальные экологические особенности человека

Чтобы определить уникальные особенности нашего вида, следует сравнить популяции людей и популяции любых других видов животных экологически — то есть с точки зрения обмена веществом, энергией и информацией.

Экология: биология взаимодействия. 6.16. (дополнение) Чем человек отличается от других животных?

Как станет ясно из дальнейшего, человек обладает несколькими принципиальными отличиями от других животных. Однако, как ни странно, это не те отличия, о которых люди думают в первую очередь. Чтобы сформулировать принципиальные отличия человека от других животных, вначале рассмотрим те отличия, которые не являются принципиальными.

Экология: биология взаимодействия. 6.15. (дополнение) О животной природе человека

То, что человек является животным, — это хорошо или плохо? Заданный вопрос не имеет смысла. «Хорошо», «плохо» — это этические оценки. Они имеют смысл в тех случаях, когда относятся к ситуациям, допускающим моральный выбор.

Экология: биология взаимодействия. 6.14. Концепция устойчивого развития

Согласно принятому международным сообществом определению, устойчивое развитие — это развитие человечества, при котором удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Иными словами, устойчивое развитие — это такое развитие человечества, которое удовлетворяет его потребности, не сужая его возможностей

Экология: биология взаимодействия. 6.13. Военная опасность

Как мы установили, глобальное человечество стоит перед серьезным вызовом, угрожающим самому его существованию. Если бы предпринимаемые людьми усилия были пропорциональны этой опасности, изменение характера отношений нашего вида со средой стало бы главной задачей каждого правительства и каждого человека. Но, несмотря на свою глобальность, человечество разделено на части, каждая из которых преследует в первую очередь свои узкоэгоистические интересы.

Экология: биология взаимодействия. 6.12. Смог

Смогом называется форма загрязнения воздуха, характерная для крупных городов и промышленных центров. Когда несколько различных загрязнителей смешиваются и освещаются солнечным светом, они могут вступать друг с другом в химические (фотохимические) реакции. Результатом является синергизм (взаимоусиление) их действия и возникновение особенно опасных смесей. Именно их и называют смогом.

Экология: биология взаимодействия. 6.11. Кислотные дожди

Ископаемое топливо, «хлеб» современной экономики, образовывалось из биомассы прошлых геологических эпох. Помимо углерода и его соединений, в состав топлива входят сера и азот. Особенно много серы в буром угле, а азота — в торфе. При сжигании такого топлива сера и азот в виде своих оксидов выбрасываются в воздух. Растворяясь в воде, они превращаются в серную, сернистую, азотную и азотистую кислоты.