Студенческие работы после практики II курса - 2011

Студенческие работы после практики II курса - 2008
Студенческие работы после практики II курса - 2009
Студенческие работы после практики II курса - 2010
Студенческие работы после практики II курса - 2012 (I часть)
Студенческие работы после практики II курса - 2012 (II часть)
Студенческие работы после практики II курса - 2013
Студенческие работы после практики II курса - 2014
Студенческие работы после практики II курса - 2015
Студенческие работы после практики II курса - 2016
Студенческие работы после практики II курса - 2017
 

 

Мозаичность соматических тканей у головастиков представителей Pelophylax esculentus complex из окрестностей биостанции ХНУ
 
Михайлова О.В.
 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, биологический факультет, кафедра зоологии и экологии животных, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина. e-mail: miholgabio@rambler.ru
 
В состав гибридогенного комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) входят прудовые лягушки, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), озерные лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), а также их гемиклональные гибриды, съедобные лягушки, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), представленные как диплоидными, так и триплоидными особями. В Северско-Донецком центре разнообразия зелёных лягушек зарегистрировано большее разнообразие сеголетков, чем половозрелых лягушек. Так, среди сеголетков найдены тетраплоидные гибриды и P. lessonae, не зарегистрированные среди взрослых особей (Borkin e.a., 2004; Коршунов, 2008). Можно предположить, что кариологическое разнообразие головастиков должно быть еще более высоким. В данной работе мы проверили это предположение.
 
Мы исследовали образцы соматических тканей 15 головастиков зелёных лягушек, отловленных в июле 2011 г. в одном из заливов р. Северский Донец. Использован метод кариоанализа по давленым препаратам В.В. Клименко (Klymenko , 2001). 
 
В делящихся клетках у большинства головастиков мы наблюдали диплоидный набор хромосом, который составляет для зелёных лягушек 26. В выборке из 15 головастиков оказалось 3 мозаичные особи. В их соматических тканях были обнаружены как нормальные диплоидные, так и анеуплоидные клетки с числом хромосом от 22 до 36.
 
На рисунке 1 показаны метафазные хромосомные наборы из двух клеток, принадлежащие одному головастику (А – диплоидная, Б – анеуплоидная клетки). Буквой В на рис. 1 обозначена анеуплоидная клетка другого головастика на стадии анафазы. число дочерних хромосом в этом случае 44, в то время как при делении диплоидной клетки оно должно составлять 52. 
 
Итак, мы зарегистрировали более высокое кариологическое разнообразие головастиков. Вероятно, найденные нами мозаики гибнут при прохождении метаморфоза.
 
Рис. 1. Соматические клетки с различной плоидностью: А - нормальная диплоидная клетка с 26 хромосомами; поздняя метафаза; Б - анеуплоидная клетка с 36 хромосомами; ранняя метафаза; В - анеуплоидная анафаза с недостающим числом дочерних хромосом.
 
Summary. Sampling of green frog tadpoles from Severski Donets was studied using karyoanalysis in squashed preparations. Somatic tissues of three individuals contained both diploid and aneuploid cells. These results indicate that the tadpoles were mosaics.
 
Автор выражает благодарность за помощь в работе Иващенко Анне и Дегтярёвой Анастасии, а также к.б.н., доценту Шабанову Д.А. за научное руководство данной работой.
 
Михайлова О.В. (Научный руководитель Шабанов Д.А.) Мозаичность соматических тканей у головастиков представителей Pelophylax esculentus complex из окрестностей биостанции ХНУ // "Біологія : від молекули до біосфери". Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців. - Харьков, 2011. - c. 252-253.
 
 
Розмірно-вагові співвідношення в зелених жаб
 
Горпинченко П.Ю., Бабута А.Р
 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет 
пл. Свободи 4, м. Харків, 61077, Україна 
 
Зелені жаби – група тварин, яка завдяки зареєстрованої у них здатності до напівклональної міжвидової гібридизації викликають інтерес дослідників. У ряді досліджень вивчається зростання жаб, але дані про те, як під час зростання змінюється їх маса, майже відсутні. Їх отримання й було ціллю нашої роботи. 
 
В околицях біостанції ХНУ, а саме на лівому березі Сіверського Дінця нижче за течією м. Зміїв та на березі Іськового ставка в с. Гайдари, ми зібрали 312 осіб зелених жаб. Матеріал для дослідження відновлювався в темну пору доби з використанням ліхтарів. Досліджені особини були випущені на місцях вилучення.
 
В ході досліду були використані зелені жаби Pelophylax esculentus та Pelophylax ridibundus. Стать та вид зелених жаб визначалися за їх зовнішніми признаками: а саме наявність жовтих плям, висота п'яткового бугра, довжина стегна та колір резонаторів у самців. З кожного екземпляра за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,1 мм були зняті виміри: — довжини тіла l (від кінчика рила до середини анального отвору), та ширини голови lt_c (в найширшому її місці). За допомогою вагів з точністю до 0,1 г. вимірювалася маса тіла M. Отримані дані були статистично оброблені в програмі Statistica.
 
Рис. 1. Залежність ваги жаб від їх довжини тіла
 
Так як отримані результати схожі для обох видів (рис. 1), то вони розглядалися разом. Залежність ваги зелених жаб від довжини їх тіла описується квадратичним рівнянням: M=230,15-1,2×l+0,0019×l2 . Залежність ширини голови зелених жаб від довжини їх тіла носить лінійний характер і описується рівнянням: lt_c =17,03+0,32×l. Отримані дані можуть бути використані для оцінки біомаси зелених жаб у певних місцеперебуваннях.
 
Summary. This study is aimed to investigate the morphometry of frogs from some water bodies in Kharkiv region. It describes the size-weight correlation of Pelophylax esculentus and Pelophylax ridibundus. The weight/body length correlation describes by quadratic dependence and width of the head/body length correlation show us the linear dependence. 
 
Робота була виконана як ІНДР на літній науковій навчально-польовій практиці по зоології хребетних тварин на базі біологічної станції ХНУ, яка знаходиться в с. Гайдари, Зміївського району. Автори виносять велику подяку доценту Д.А. Шабанову за наукове керівництво роботою.
 
Горпинченко П.Ю., Бабута А.Р. (Науковий керівник Шабанов Д.А.) Розмірно-вагові співвідношення в зелених жаб // "Біологія : від молекули до біосфери". Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців. - Харьков, 2011. - c. 450-452.
 
 
Сравнение размера эритроцитов диплоидных гибридов зеленых лягушек (Pelophylax esculentus) и родительского вида (Pelophylax ridibundus)
 
Бондарева А.А., Дейнека Д.И., Губаренко Л.А., Мунтяну Я.О. 
 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, биологический факультет 
пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина. 
 
В состав гибридогенного комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) входят прудовые лягушки, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), озерные лягушки Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), а также их гемиклональные гибриды, съедобные лягушки, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), представленные как диплоидными, так и триплоидными особями. Для диплоидных и триплоидных лягушек зафиксировано достоверное различие в размерах эритроцитов, и это используют как один из способов определения плоидности лягушек (Plötner J, 2005; Polls Pelaz M., Graf J.-D., 1988). Однако, остается непонятным, как различаются по размерам эритроцитов диплоидные гибриды и родительские виды. 
 
Целью данной работы явилось сравнение длины эритроцитов диплоидных P. esculentus и родительского вида P. ridibundus, населяющего территорию, на которой был собран материал.
 
Для этого в бассейне р. Северский Донец (окрестности с. Гайдары Змиевского р-на Харьковской обл.) была собрана выборка из 22 лягушек, определенных по морфологическим признакам как P. esculentus (12 особей) и P. ridibundus (10 особей). Для каждого животного была измерена длина тела, сделан мазок крови по стандартной методике. Мазок фотографировали под большим увеличением микроскопа (х40) с помощью USB-камеры. Под тем же увеличением фотографировали объект-микрометр. С помощью программы PDF-XChange Viewer производили измерение длины эритроцита (по 20 клеток на мазок). Затем полученные измерения переводили в микрометры. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 8.0.
 
По длине тела лягушки были разделены на 4 группы: І – меньше 58 мм; ІІ – от 58 до 62 мм; ІІІ – от 62 до 70 мм; ІV – больше 70 мм. Во всех группах были представлены как гибриды, так и особи родительского вида. По длине эритроцитов две особи P. esculentus были определены как триплоиды (длина эритроцита больше 26 мкм); измерения клеток этих особей не учитывались при сравнении гибридов и родительского вида.
 
С помощью дисперсионного анализа показана прямая зависимость длины эритроцитов от длины тела для особей всех групп (р < 0,001). Достоверных различий между длиной эритроцитов диплоидных P. esculentus и P. ridibundus не установлено (р = 0,83): средняя длина эритроцитов для гибридов составляла 21,7 мкм, для особей родительского вида – 21,3 мкм. 
 
Summary. It was established that there are no statistically significant differences between the erythrocyte length of hybrid forms of green frogs, Pelophylax esculentus, and the parental species, Pelophylax ridibundus. The length of erythrocytes is 21,7 µm and 21,3 µm, respectively.
 
Авторы выражают благодарность к.б.н., доценту Шабанову Д.А. за научное руководство работой.
 
Бондарева А.А., Дейнека Д.И., Губаренко Л.А., Мунтяну Я.О. (Научный руководитель Шабанов Д.А.)  Сравнение размера эритроцитов диплоидных гибридов зеленых лягушек (Pelophylax esculentus) и родительского вида (Pelophylax ridibundus) // "Біологія : від молекули до біосфери". Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців. - Харьков, 2011. - c. 460-461.
 
 
Иследование поведения головастиков зеленых лягушек в экспериментальном лабиринте
 
Громенко А.С.
 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, биологический факультет, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина
 
Задачей работы было выяснить, отличается ли скорость и путь прохождения головастиками зеленых лягушек экспериментального лабиринта при движении поодиночке и в группах. Передвижение головастиков в группах может быть независимым, антагонистичным (каждая особь стремится плыть не так, как другие) или кооперативным (головастики чаще плывут туда, куда и иные члены группы). В ходе работы мы учитывали маршрут прохождения экспериментального лабиринта и затраченное на это время одиночными головастиками и группами из двух или трех особей.
 
Эксперимент проводился в Y-образном лабиринте, длина основной ветви его была 46,5 см, ширина 10,5 см, высота 6,5 см; длина рукавов была 21,5 см, ширина 8см, высота 7см, угол между правым и левым рукавом составлял 60º. Дно основной ветви было устроено таким образом, что глубина воды в начале была значительно меньше, чем в конце ветви и в боковых рукавах. Таким образом, головастики плыли туда, где глубже. В эксперименте использовали 60 головастиков представителей Pelophylax esculentus complex, выловленных в Иськовом пруду (окрестности с. Гайдары Змиевского р-на Харьковской обл.). Головастики находились на 6-10 стадии развития конечностей (Бибик, 2010). 10 головастиков проходили лабиринт поодиночке, 20 проходили лабиринт в составе пар (10 пар), 30 были сгруппированы в тройки (10 групп). Суммарно каждый головастик, пара или тройка проходили лабиринт по 6 раз. Среднее время прохождения лабиринта составило 28,75 с.
 
Как оказалось, количество прохождений не снижает время прохождения лабиринта в целом. Количество головастиков в группе практически не влияло на скорость прохождения лабиринта. Во всех сериях головастики статистически значимо предпочитали поворачивать налево. При каждом следующем прохождении направление поворота не зависело от предыдущего результата. Таким образом, обучения головастиков в нашем эксперименте мы не зарегистрировали.
 
При перемещении головастиков в парах различия зарегистрированного распределения исходов прохождения лабиринта незначимо отличаются от распределения, построенного на основании предположения о том, что каждый головастик выбирает маршрут независимо от другого.
 
При перемещении в тройках 66,33% всех сделанных головастиками выборов было поворотами налево; это предпочтение высоко значимо. Мы построили случайное распределение, в котором головастики выбирали поворот налево с вероятностью 66,33%; в нем 33,2% всех троек собиралось бы в одном колене лабиринта (29,3% в левом и 3,9% - в правом). Мы зарегистрировали таких групп меньше, чем их можно было ожидать (25%), однако разница эмпирического и наблюдаемого распределений оказалась незначимой (p=0,17).
 
Итак, в нашей работе головастики передвигались по экспериментальному лабиринту, не демонстрируя обучения и относительно независимо друг от друга (однако с незначимой тенденцией к перемещению в различных направлениях).
 
Summary. The passage of the maze is independent of the number of tadpoles in the group. Route for each passage chosen at random. Tadpoles are not capable of learning. The preferred choice - left. In pairs, triples and tadpoles route chosen randomly. Tadpoles are move independently of each other.
 
Описанный эксперимент выполнен как учебно-исследовательская работа на учебной практике II курса. Автор благодарит доцента Д.А. Шабанова за научное руководство данной работой.
 
Громенко А.С. (Научный руководитель Шабанов Д.А.) Иследование поведения головастиков зеленых лягушек в экспериментальном лабиринте// "Біологія : від молекули до біосфери". Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців. - Харьков, 2011. - c. 464-465.
 
 
Оценка численности популяционной системы зелёных лягушек Иськова пруда
 
Мелешко Е.В., Суворова А.Д. 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 
В Иськовом пруду (окрестности с. Гайдары Змиевского района Харьковской области) обитает популяционная система зеленых лягушек, которая несколько раз меняла свой состав за время ее изучения. Группа зеленых лягушек, Pelophylax esculentus complex, состоит из прудовой лягушки, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882), озерной лягушки, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771), и гемиклонального гибрида этих двух видов – съедобной лягушки, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Потомки от скрещивания P. esculentus с особями родительских видов получают один и тот же клональный геном (от родителя-гибрида) и разные рекомбинантные геномы (от родителя, относящегося к родительскому виду). Представители разных видов Pelophylax esculentus complex способны обитать совместно, образуя гемиклональные популяционные системы, ГПС (Шабанов та ін., 2009). В данное время ГПС Иськова пруда выходит из критического состояния, в котором она находилась в 2000-2008 гг. Исходя из этого, целью нашего исследования послужило изучение численности популяции зеленых лягушек для дальнейшего мониторинга ее состояния. Подобная работа ранее не проводилась.
 
Изучение проводилось в июне-июле 2011г. в рамках полевой практики студентов ХНУ им. В.Н. Каразина. Для выполнения поставленной цели был выбран метод мечения и повторного отлова по Петерсону (Коли, 1979.), основанный на равновероятности повторного вылова лягушек с метками и без них. Лягушек ловили ночью на местах нереста, ослепляя их фонарем. Метку наносили путем отрезания пальцев передней и задней конечности. В ходе проведенных отловов (4 июня, 2 и 6 июля 2011г.) было помечено и выпущено в пруд 104 лягушки: самцов и полувзрослых особей (более крупных, чем двухлетки, но, вероятно, не принимавших участия в нересте). Повторные отловы проводились 12 и 15 июля 2011г., по результатам которых получены две оценки численности: 298±50 и 358±55, из которых была рассчитана средняя – 330 особей.
 
Таким образом, ориентировочно численность представителей Pelophylax esculentus complex на июль 2011г. составляла 330 самцов и полувзрослых особей. Ввиду того, что мы не можем доказать корректность базового предположения о равновероятности поимки особей с метками и без них, для надежной оценки численности ГПС Иськова пруда необходимо использование иных методов мониторинга численности, в частности комбинированной метки.
 
Summary. The green frogs, living in Is’kov pond (near the village Gaydary in Zmievsky area of the Kharkov region) form hemiclonal population system. The main goal of our research was the number estimation of this population system. Two counts by the method of tagging and repeated catching by Peterson were made in July, 2011. Number of males and semi-adult individuals (more senior than 2 years, but not puberal) in a pond is estimated in 330 individuals.
 
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.биол.н., доценту кафедры зоологии ХНУ им. В.Н. Каразина, Шабанову Д.А., а также всем участникам отловов.
 
Мелешко Е.В., Суворова А.Д. (Научный руководитель Шабанов Д.А.) Оценка численности популяционной системы зелёных лягушек Иськова пруда // "Біологія : від молекули до біосфери". Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців. - Харьков, 2011. - c. 472-473.
 

Коментарі

Лично я думала, что большее количество захочет публиковаться

Картинка користувача Гексли.

явно не хватает работы по кооперации [марабелек] студентов, например.

Я не понимаю, о чем Вы.

Картинка користувача Гексли.

на батрахосе не работает HTML-тег strike, поэтому текст, который логично было бы сделать зачёркнутым (как, например, локальные мемы - вроде бы есть, а вроде бы и нет), приходится помещать в квадратные скобки.

2Curly:
Выяснилось, что это даже не по-болгарски, а просто местный сорт (мирабель), что-то среднее между сливой и алычой, и плоды этого дерева называются "мирабели". По-простому - марабельки.

по-болгарски алыча))
локальныйй мэм, как говорит М_Настя)

Картинка користувача Гексли.

В_виду того, что мы не можем доказать корректность базового предположения о равновероятности