Екологія: біологія взаємодії. VI-19. (доповнення) Механізми поведінки людини та інших тварин

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← VI-18. (доповнення) Культурне спадкування як механізм передачі набутих ознак

VI-19. (доповнення) Механізми поведінки людини та інших тварин

VI-20. (доповнення) Біологічні особливості людини →

 

VI-19. (доповнення) Механізми поведінки людини та інших тварин

Від кудлатих родичів дороги
ми іще долаєм манівцями.
Почуття в нас ще чотириногі,
навіть більше: деякі – з плавцями.

Ігор Губерман, переклад Лариси Вировець

Сучасна біологія розглядає складні адаптації організмів (тобто відповідності між властивостями організмів, їхнім середовищем та способом життя) як результат еволюції. Механізми, що керують людською поведінкою, з'являються як результат еволюції механізмів поведінки інших тварин. На жаль, вивчення поведінки людини віддано у нас на відкуп гуманітаріям («людинознавцям»), які частіше за все, не просто не розуміють, а принципово не хочуть розуміти біологію. Для гуманітарних наук звично розглядати поведінку людини як щось принципово відмінне від поведінки інших тварин. До речі, саме формулювання «інших тварин» є сильним негативним подразником для типових гуманітаріїв... Порівняння поведінки людини та інших тварин, в якому увагу привертають до себе їхні подібні особливості, у гуманітарному дискурсі називають «біологізаторством». На жаль, розгляд вроджених форм поведінки людини часто абсолютно безпідставно сприймається як атака на людську гідність. Обговорення спадкоємності механізмів поведінки людини по відношенню до її родичів потрібно, звичайно, не лише для напоумлення гуманітаріїв. Як ми вказували (пункт 1.14), розуміння властивостей біосистем потребує врахування їхньої передісторії. Для розуміння особливостей людини необхідно розглянути еволюцію поведінки інших тварин.

Поведінка — один з механізмів адаптації тварини до середовища. Оскільки поведінка є способом пристосування до середовища, ми можемо з повним правом розглядати її з позицій екології, як науки про взаємодію із середовищем. Характерна для виду зовнішня (морфологія) і внутрішня (анатомія) будова, його функції (фізіологія) і його поведінка утворюють цілісну пристосувальну систему, в якій поведінка є найбільш лабільним елементом. Наведемо три різні визначення поняття «поведінка» від конкретного (такого, що використовується для короткострокового опису особини) до загального (такого, що використовується для опису виду):
— дії організму, спрямовані на середовище, які є відповіддю на зовнішні та внутрішні подразники;
— характерний спосіб взаємодії організму з його середовищем, який змінюється залежно від зовнішніх та внутрішніх подразників;
— характерний для представників виду спосіб відповідати певними діями на зовнішні та внутрішні подразники.

Поведінку формує психіка, тобто система внутрішніх процесів організму, що забезпечують керування його поведінкою у відповідь на зовнішні (що приходять з середовища) та внутрішні (що породжуються у самій психіці) подразники. У тварин психічні процеси відбуваються у нервовій системі. Чи існує психіка у інших, ніж тварини, організмів? Наприклад, інфузорії демонструють досить складну поведінку, але не мають нервової системи. Чи можна, хоча б гіпотетично, говорити про «психіку» інфузорії? Скоріше, це питання смаку (див. рис. 2.1.1). Безпосереднє вивчення психіки неможливо, і тому її вивчають опосередковано, спостерігаючи поведінку або стан нервової системи. Нервова система забезпечує швидке керування поведінкою, а на характер її роботи впливає ендокринна система.

Механізми, що керують поведінкою, з точки зору їх складності, можуть бути вишикувані у певний ряд. За допомогою надрядкових індексів покажемо три групи, між якими ми розподілимо елементи цього ряду:

Прості рефлексиI — Інстинкти (управління ФКД, фіксованими комплексами дій)I
— Асоціації (умовні рефлекси)II — ІмпринтінгII — Запам'ятовування і облік індивідуального досвідуII
— Елементарні когнітивні процессиIII — Когніція (розум)III

До групи I належать вроджені механізми поведінки. До групи II — набуті. Механізми групи III, когнітивні механізми, природно, також є набутими, але в силу незвичайності свого механізму (використання створюваної в психіці моделі дійсності) заслуговують особливого статусу. У цьому ряду кожен наступний елемент вимагає все більш складної неврологічної бази. Ймовірно, в ході еволюції форми поведінки, що стоять на початку наведеного ряду, з'являлися раніше наступних. Однак у просунутих видів можуть зберігатися як «нижчі», так і «вищі» форми поведінки. Набуті і когнітивні механізми розвиваються на вродженій основі (як мінімум — на основі вродженої будови нервової системи).

Прості рефлекси можуть управлятися рефлекторної дугою, що складається всього з двох нейронів: чутливого і рухового (хоча зазвичай між входом і виходом рефлекторної дуги є більш-менш складна система вставних нейронів). Прості рефлекси широко поширені серед різних тварин, включаючи людину. Класичним прикладом простого рефлексу людини є колінний рефлекс.

Основою поведінки багатьох тварин є інстинкти. Поняття «інстинкту» є дуже давнім. Ще в III столітті до нашої ери філософ-стоїк Хрісіпп застосовував його для опису поведінки тварин. Говорячи про інстинкти, звичайно мали на увазі вроджені нахили тварин, які визначають їх поведінку. Класики етології Конрад Лоренц і Ніко Тінберген (які отримали разом з Карлом Фрішем у 1973 році Нобелівську премію за створення основ цієї науки) розглядали інстинкт як видоспецифічну послідовність дій, яка запускається за певних умов і спрямована на задоволення тієї чи іншої потреби.

«Інстинкт — тимчасова морфоструктура тварини, яка закономірно з'являється в потоці дій тварини у специфічній для неї соціальній ситуації». К. Лоренц.

Інстинкт — «ієрархічно організований нервовий механізм, який відповідає на певні пропоновані і дозволяючі імпульси (зовнішні і внутрішні) повністю координованими, життєво важливими і властивими увазі рухами». Н. Тінберген

Важливою характеристикою інстинкту, за Лоренцем та Тінбергеном, є його автоматизм. У типовому випадку інстинкт являє собою певну послідовність дій, яка реалізується як єдине ціле. Лоренц назвав цю послідовність дій «спадковою координацією», а Тинберген — «фіксованою формою дії», ФФД (часто використовується також поняття «фіксований комплекс дій» — ФКД, який ми будемо використовувати далі). Інстинктивна поведінка задовольняє певну потребу. У специфічній ситуації зовнішні або внутрішні стимули (або релізери — сигнали, що вивільнюють специфічну енергію інстинктивної дії) призводять до того, що відповідна потреба актуалізується і формує мотивацію, яка керує поведінкою тварини. Мотивація запускає відповідний ФКД, фіксований комплекс дій. Таким чином, інстинкт — це система управління ФКД, що складається з механізму його запуску і здійснення. Він може бути представлений у вигляді такого ланцюжка:

(Потреба + Стимул) —> Мотивація —> ФКД

Багато господарів, які утримують собак у квартирах, могли спостерігати, як ті «закопують» в кутку кімнати якісь ласощі (наприклад, кістку) про запас. Собака вибирає затишний куток, кладе те, що вона хоче заховати, на підлогу... і починає діяти як робот. Собака нагортає мордою ґрунт, якого нема, на ласощі, які ховає. Його рухи цілком вправні; очевидно, що, якби він мав справи з пухкою землею або листям, він ефективно сховав би свій запас. Механічно виконавши ці дії, собака відходить в сторону і поводиться так, нібито його «скарб» надійно захований (хоча він лишається відкритим). На тлі звично адекватної поведінки домашньої тварини такі дії здаються зловісно автоматичними, якимись неживими; загалом, спостерігач часто сприймає інстинктивні дії як механічні. Справа в тому, що ситуація ховання їжі запускає у собаки ФКД, відточений багатьма поколіннями вовків, які маскували залишки своєї здобичі. Після того, як ФКД був запущений, він реалізується як єдине ціле.

Інстинктивна поведінка є відточеним механізмом відтворення того способу дій, який приносив успіх предкам даної особини. Проте поведінка більшості тварин вимагає наявності й інших механізмів, які дозволяли би враховувати конкретні особливості того середовища, де знаходиться даний індивід. Це — різні механізми набутої поведінки.

Так, поведінка гідри управляється рефлексами (наприклад, стискання у відповідь на дотик) і інстинктами (хапання здобичі, переміщення «перекиданням» тощо). Втім, якщо потік води буде раз за разом торкатися до тіла гідри гілочкою водної рослини, рефлекс стискання виявиться пригніченим. Це — форма врахування індивідуального досвіду.

Умовні рефлекси (асоціації) були відкриті лауреатом Нобелівської премії 1904 року Іваном Петровичем Павловим. Прості умовні рефлекси — це встановлення асоціації (зв'язку) між безумовним і нейтральним стимулами. Так, у класичному досліді Павлова собаки встановлювали зв'язок між їжею і звуковим сигналом. Складні комплекси асоціацій забезпечують динамічні стереотипи, моторні патерни. Динамічні стереотипи відрізняються від ФКД тим, що розвиваються на основі навчання і завдяки цьому демонструють незрівнянно більшу гнучкість.

Імпринтінг відкрив К. Лоренц. Це — закономірне запам'ятовування ключового образу, яке відбувається на певному етапі онтогенезу. Наприклад, новонародженому дитинчаті птаха або ссавця треба запам'ятати характерні особливості своєї матері. Воно народжується готовим сприйняти відповідний образ і зберегти його на все життя. У дитинстві цей образ сприятиме правильній взаємодії з батьками, пізніше — упізнанню родичів і потенційних партнерів.

В міру ускладнення механізму індивідуальної пам'яті зростає її можливе значення. Наведемо ще два приклади.

Дорожня оса Pompilus полює на павуків, і зокрема на тарантулів. Самиця оси паралізує тарантула, завдаючи точних уколів жалом у нервові центри павука. Потім самиця риє нірку, закладає туди павука і відкладає на нього яйце. Личинка поїдає павука живцем, заляльковується і з часом виходить з норки, вирушаючи на пошуки партнера для розмноження, а самиці — ще й нових павуків. Поведінка оси під час сутички з павуком керується інстинктами. Натренувати її шляхом проб і помилок неможливо — будь-яка помилка призведе до загибелі оси, адже тарантул є дуже небезпечним ворогом. Передати досвід за допомогою навчання теж неможливо, хоча б в силу того, що оса ніколи не бачить своїх батьків. Програма боротьби з павуком — інстинкт, відточений безліччю поколінь ос. Зауважте, що всі матері ос є переможцями у своїх сутичках з павуками; усім їм вдалося знешкодити своїх жертв і відкласти на них яйця, з яких успішно вивелися їхні нащадки. Але в поведінці оси є і набуті елементи. Убивши павука, оса ховає його в затишному місці і риє нірку. Потім вона повертається за павуком (вона пам'ятає, де його сховала) і перетягує його до норки (вона пам'ятає, де її вирила).

Покажемо викладене на схемі, що пояснює механізми управління поведінкою у більшості тварин (рис. 6.19.1). Основою поведінки є пояснена вище схема (Потреба + Стимул) -> Мотивація -> ФКД. Налаштування поведінки з урахуванням локальних особливостей середовища забезпечується набутою поведінкою — асоціаціями. Показано, що поведінка організму є способом впливу на середовище і керована впливами середовища та внутрішніми зв'язками.

 

Рис. 6.19.1. Механізми, що забезпечують поведінку більшості тварин (відносно проста поведінка, що, в першу чергу, керована вродженими механізмами)

Удосконалення механізмів врахування індивідуального досвіду відкриває шлях до побудови у психіці більш-менш повної моделі важливих для тварини аспектів дійсності. Як і в разі імпринтингу, пам'ять дорожньої оси зберігає певні образи, до збереження яких вона підготовлена. Однак таких образів може бути кілька (в типовому випадку оса послідовно паралізує і закладає в норки кілька павуків). У міру вдосконалення механізму пам'яті розширюється кількість утримуваних у ній образів і зростає їх різноманітність. Взаємодіючи з біотопічним субсередовищем (пункт 5.04), тварина створює у психіці «мапу» місцевості; для успішної адаптації у біоценотичному субсередовищі необхідно запам'ятовування безлічі ознак, що характеризують представників інших видів, їхніх звичок і типових проявів. Успіх в популяційному субсередовищі може бути пов'язаний із запам'ятовуванням індивідуальних особливостей родичів та історії взаємодії з ними.

Хоча набута поведінка обходиться «дорожче» (вимагає більш розвиненої нервової системи і великих витрат енергії на її розвиток і функціювання), вона виявляється більш гнучкою і складною. У разі певних способів життя розвиток складної нервової системи як способу забезпечення гнучкої придбаної поведінки виявляється виправданим. Зверніть увагу: для розвитку набутої поведінки необхідна вроджена основа, перш за все — нервова система, яка її забезпечує! Добір, що вдосконалює здатність до розвитку набутих форм поведінки, буде діяти у складному й мінливому середовищі. Вузькоспеціалізовані види, швидше за все, будуть відточувати оптимальну для них поведінку особин на вродженій (більш надійній та економній) основі. Особливо сприяє ускладненню поведінки спосіб життя видів-опортуністів (лат. opportunus — зручний, вигідний), тобто видів, особини яких здатні реалізовувати різні форми поведінки в залежності від тих можливостей, які відкриваються для них у різноманітному середовищі). Удосконалення поведінки особин таких видів призводить до побудови в їхній психіці спочатку фрагментарних, а потім все більш розвинених моделей середовища.

Наприклад, тварини, які освоюють певну територію, запам'ятовують розташування орієнтирів у ній і переміщаються набагато впевненіше, ніж у незнайомій місцевості. Залежно від складності їхньої психіки, освоєння території може бути пов'язане з різними механізмами. Слонячий стрибунець (ряд Macroscelidea) вибудовує складну систему динамічних стереотипів, що дозволяють з високою швидкістю переміщатися від орієнтира до орієнтиру на його індивідуальній ділянці. У групі слонів самиця-лідер на підставі досвіду свого тривалого життя вибудовує уявлення про особливості регіону свого проживання і керує кочуванням залежно від погоди і потреб групи. Імовірно, в останньому випадку пам'ять про безліч орієнтирів пов'язана з певним внутрішнім аналогом «мапи» (або GPS, геопозиціонованої системи). Останній випадок – перехідний до третьої групи механізмів поведінки — когнітивних.

Тварини зі складною поведінкою, як-от воронові птахи, папуги або ссавці ряду Хижі, демонструють здатність до того, що Л. В. Крушинський назвав елементарними когнітивними (або розумовими) процесами. Справа в тому, що в міру ускладнення моделі дійсності, яка формується у психіці тварини, з'являється можливість прогнозування майбутніх подій на підставі цієї моделі. Здатна до такого прогнозування тварина буде реагувати не на стимули від подій, що вже настали, а на передбачення, отримані з використанням створеної в їхній психіці моделі. Розглянемо досить простий приклад: здатність до екстраполяції.

Тварині крізь щілину в ширмі показують приманку (характерну для неї їжу). Щілина повинна бути такою, щоб через неї заволодіти приманкою було неможливо. Після того, як тварина побачила привабливий для неї об'єкт, приманка зміщується вправо або вліво. Якщо тварина здатна екстраполювати рух цього об'єкта, вона буде обходити ширму з того боку, в який змістилася приманка. Якщо досліджувана істота не здатна до екстраполяції, вона буде обходити ширму з якоїсь однієї сторони (більш зручної або тієї, з якої колись вдалося отримати їжу). З'ясовується, наприклад, що їжаки не здатні до екстраполяції руху їхньої їжі, а черепахи (у тому числі, рослиноїдні, їжа яких не може втікати) — здатні. Що означає здатність до екстраполяції? Наявність у психіці моделі, яка дозволяє прогнозувати результат невидимого для тварини переміщення об'єкта.

В появі у тварин здатності до моделювання немає нічого чудесного; така здатність є логічним результатом еволюційного вдосконалення вроджених форм поведінки і розвитку на їх основі набутих форм. Моделювання дійсності засобами психіки відкриває перед тваринами потенційні можливості для подальшого ускладнення поведінки. На рис. 6.19.2 показаний механізм керування поведінкою тварин, що здатні до елементарних когнітивних функцій. Ця схема є результатом ускладнення механізму, показаного на рис. 6.19.1. Порівнюючи ці схеми, можна побачити, що до механізмів управління поведінкою додався ще один «поверх». 

Рис. 6.19.2. Механізми, що забезпечують поведінку високорозвинених тварин, здатних до елементарних когнітивних функцій

Настав час обговорити особливості поведінки людини. Які з перерахованих механізмів проявляють себе в її поведінці?

Прості рефлекси у людини є, але в цілому вони визначають відносно невелику частину її зовнішніх проявів.

Інстинктів, як механізмів управління ФКД, у людини немає або майже немає. Втім, наукова традиція (зокрема навіть гуманітарна) використовує для опису поведінки людини поняття «інстинкт». Справа в тому, що можливе не тільки класичне трактування інстинктивної поведінки Лоренцем і Тінбергеном.

«Інстинкти за своєю природою не є чимось невиразним і невизначеним, а являють собою специфічно організовані мотивуючі сили, які значно раніше того, як опинитися в свідомості, і потім, незалежно від ступеня усвідомлення, переслідують свої успадковані цілі. Отже, вони є вельми близькими аналогами архетипів, фактично такими близькими, що існують серйозні підстави припускати, що архетипи є несвідомими образами інстинктів, іншими словами, що вони представляють форми (patterns) інстинктивної поведінки». К. Г. Юнг.

Інстинкти, як вроджені мотивації, про які говорить Карл Густав Юнг, у людини є (а як механізми ФКД, за Лоренцем та Тінбергеном, повторимо, практично відсутні). Але чим відрізняються інстинкти в розумінні Юнга від інстинктів в розумінні Лоренца і Тінбергена? Відсутністю останнього етапу їх реалізації, ФКД. Чому з ланцюжка (Потреба + Стимул) -> Мотивація -> ФКД зникає остання ланка? Цей останній етап інстинктивної поведінки у людини редукувався, щоб поступитися своєю роллю іншому, більш потужному і гнучкому механізму — когніції, розсудку. Когніція у представників нашого виду досягає складності, недосяжної для всіх інших видів. Ми формуємо і підтримуємо в нашій психіці складну модель дійсності. Формування когнітивних механізмів людини теж виявляється зовсім незвичайним. Вроджені механізми психіки формуються під впливом спадкової програми (природно, в тому випадку, якщо розвиток відбувається в нормальному для даного виду середовищі; як демонструє досвід дітей-«Мауглі», у невідповідному оточенні ці програми не можуть реалізуватися). Набуті механізми поведінки формуються на основі вроджених структур, які починають правильно функціонувати внаслідок певного впливу середовища. Наприклад, імпринтинг забезпечується завдяки наявності спадково обумовлених структур у нервовій системі, які в певний момент часу здатні виокремити з потоку зовнішніх сигналів той стимул, який набуде виняткового значення для багатьох інстинктивних програм, і запам'ятати цей стимул на все життя. Розум формується під впливом культури, підтримуваної певним соціумом. Саме виникнення складної культури — наслідок нашої здатності до культурного спадкоємства (див. попередній пункт). Культурне середовище (див. пункт 5.04) потужно впливає на формування психіки індивіда.

Отже, типові інстинкти (по Лоренцу і Тінбергену) у людини редукуються, втрачаючи свій останній (ключовий для інших видів) елемент і перетворюються на те, що називав інстинктами Юнг. На нашу думку, коректніше було б говорити про вроджені мотивації або, ще краще, вроджену систему мотивації поведінки (ВСМП).

Як співвідносяться розум людини та її мотивації? Розум — інструмент адаптації, який служить для вирішення завдань, що визначаються мотиваціями. Багато з нас спостерігали ситуації, коли конкретна людина звертає свій потужний інтелект на рішення вельми дивних для стороннього спостерігача завдань. Дуже часто ці завдання виявляються пов'язаними з репродуктивною або ієрархічною поведінкою, тобто відносяться до сфер, де у людини сильні вроджені поведінкові механізми. Так проявляє себе ВСМП, що ставить розуму завдання, які він буде вирішувати. Справедливість вимагає сказати, що в ряді випадків ми можемо спостерігати і протилежну ситуацію, коли в поведінці людини проявляються цілком раціональні мотивації. Отже зв'язок між мотиваціями та розумом носить двосторонній характер.

У типовому випадку когнітивний контроль не формує нових мотивацій, а модифікує дію наявних, вроджених. Поведінка однієї людини підпорядкована її непереборному бажанню стати керівником, іншої — маніакальному прагненню підвищити індекс Хірша, третьої — гострій мрії володіти великим червоним спортивним автомобілем. Можна обговорювати владолюбство одного, «хіршеманію» іншого і користолюбство третього. Уважніший спостерігач зрозуміє, що енергію усім цим бажанням дає вроджена мотивація підвищення ієрархічного статусу. Сама по собі ця мотивація не є ані поганою, ані хорошою; втім, для оточуючих краще щоб вона виливалася, прикладом, у творчі пориви.

Корисно звертати увагу на прояви вроджених мотивацій в нашій поведінці. Головна ознака цього для зовнішнього спостерігача — ірраціональність поведінки. Для самого суб'єкта ірраціональність його дій не помітна (його розум раціоналізує все дивні вчинки і дає їм цілком логічні пояснення). Однак і сама людина може звернути увагу на кілька характерних маркерів у власній поведінці. Це:
— емоційність (особливо погано контрольована);
— впевненість у чомусь, що не допускає сумнівів (зовні це проявляється як безапеляційність суджень і упередженість);
— надання особливої ваги окремим деталям (символам тощо);
— ревна серйозність що виключає іронію і самоіронію;
— невідповідність власних уявлень про причини своєї поведінки оцінкам зовнішніх спостерігачів.

Дивною особливістю моделі дійсності, створюваної розумом людини, є те, що ця модель включає в себе образ самої цієї людини (цей феномен називається рефлексією, самовіддзеркаленням). Людина ототожнює себе з образом «я», який сама й конструює. Слід зазначити, що адекватність цього образу в типовому випадку залишає бажати кращого. Розум у типовому випадку «не бачить» вроджених механізмів, які ним керують. Думка про те, що на поведінку людини впливають вроджені мотивації, викликає протест і звинувачення в необґрунтованому «біологізаторстві»...

Цей, третій етап ускладнення механізму управління поведінкою показаний на рис. 6.19.3. Механізм управління ФКД зник, вроджені мотивації залишилися (хоча система мотивацій зазнає впливу з боку розуму). Розум, що циклопічно розрісся, формує модель дійсності, частиною якої є образ «я». Ті цілі, для досягнення яких використовується розум, ставить значною мірою неусвідомлювана ВСМП.

 

Рис. 6.19.3. Механизми, що забезпечують поведінку людини

Редукція останньої ланки в ланцюгу реалізації інстинктивної поведінки пов'язана зовсім не з тим, що «нижчі» механізми поведінки погано поєднуються з «вищими». У багатьох випадках «нижчі» механізми дозволяють швидше й економніше вирішувати рутинні поведінкові завдання. Однак еволюція, спрямована на підвищення гнучкості поведінки, погано поєднувалася з жорсткістю ФКД. Зробити реалізацію інстинктивного поведінки гнучкою — дуже складне завдання; простіше виявилося відключити ФКД і передати розуму управління поведінкою, обумовленою мотиваціями (зокрема тими, які залишилися від частково скорочених інстинктів).

Використовуючи описаний підхід, ми можемо просунутися в розумінні декількох актуальних проблем.

Чому інстинкти людини, на відміну від інстинктів інших тварин, допускають розумовий контроль своєї реалізації? Абрахам Маслоу, відомий дослідник структури потреб людини, на цій підставі заперечував наявність у людини інстинктів... У світлі сказаного, причина зрозуміла. У нашого виду редукований останній елемент типової інстинктивної поведінки. Той самий, який забезпечував вражаючу автоматизмом реалізацію інстинктивної поведінки. Людські «інстинкти» (вроджені мотивації) проявляють себе інакше: як почуття, що виникають незрозуміло звідки, несподівані бажання, непомітні для самого розуму цілі. Для реалізації задіяна уся інтелектуальна міць людини. Природно, що саме ці вроджені мотивації складають основу «підсвідомості» за З. Фрейдом (в рамках сучасного розуміння краще говорити не про «підсвідомість», а про «несвідоме» або про «неусвідомлювані психічні процеси»).

Принципова відмінність між дійсними механізмами управління поведінки людини та її уявленнями про власне «я» породжують масу нестиковок, від яких доводиться захищатися за допомогою механізмів раціоналізації, витіснення і агресивного заперечення. Дії, засновані на неадекватній оцінці людської природи, раз-по-раз призводять до невдач. Природно, для більшості людей притаманно в цих невдачах звинувачувати не неадекватність власних моделей, а підступи злих сил або ворогів.

Наслідком захисних механізмів, які не дають розуму побачити мотивації, що ним керують, є те, що вдумливі люди значно краще розуміють мотиви поведінки інших людей, ніж свої власні.

«Чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш?
Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці?
Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого
».
Євангеліє від Матвія 7:3-5

Процитований фрагмент дає надію на можливість «знайти колоду в своєму оці», тобто визнати наявність у своїй психіці «невидимої» для власного розуму ВСМП і почати захоплюючий процес її відстеження і розуміння. В кінцевому підсумку, таке розуміння може привести до розширення свободи самої людини завдяки контролю (і, за необхідності, модифікації дії) раніше неусвідомлюваних психічних механізмів. Необхідні умови такого самопізнання — відмова від ототожнення себе виключно із свідомою частиною своєї психіки, розуміння умовності образу «Я», подолання страху перед «біологізаторством». Неупереджений аналіз нашої поведінки дозволить побачити не тільки її еволюційну обумовленість і спадкоємність по відношенню до поведінки інших тварин, але й її унікальність. Не розуміючи самих себе, ми поєднуємо сліпу реалізацію власних біологічних програм із запереченням їх існування. Якщо ми просунемося у розумінні себе самих, ми зможемо краще реалізовувати свої цінності.

 

Додаткові матеріали:

Матеріали курсу «Еволюційно-біологічні основи поведінки людини», де ці питання розглядаються детальніше 

Лекция об иррациональности 10 июня 2014
Колонка: Стратегии, которые мы не осознаём
Колонка: Чудо самоотражения
Колонка: Цельная модель бытия
Колонка: Ориентация по внутренней карте
Колонка: Рефлекс и я
Колонка: Что управляет нашим поведением?
Колонка: Корни личности
Колонка: Ненадёжные инстинкты, или Почему среди людей встречаются плохие матери
Колонка: Кредо зоолога, или Чему мы можем научиться у собственной животной природы?