Екологія: біологія взаємодії. Додаток II. Питання для заліку або іспиту

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← Додаток I. Програма курсу екології (=«біоекології»)

Додаток II. Питання для заліку або іспиту

Додаток IІІ. Рекомендована література →

 

Додаток II. Питання для заліку або іспиту

 

Розділ І. Біосистеми та біосфера

I-1. Екологія, її визначення. Предмет і структура екології. Профанна та наукова екологія.

I-2. Розмежування понять «екологія» — «середовищезнавство» — «охорона природи».

I-3. Концепція структурних рівнів будови біосистем; рівні, що вивчаються в рамках екології.

I-4. Морфологічний, фізіологічний і екологічний підходи до вивчення біосистем. Холістичний і редукціоністський підходи до їх опису.

I-5. Поняття системи та регуляції. Стійкість біосистем.

I-6. Позитивні зворотні зв’язки, їх приклади на різних рівнях біосистем.

I-7. Негативні зворотні зв’язки, їх приклади на різних рівнях біосистем.

I-8. Емергентні особливості складних біосистем.

I-9. Особливості Землі як планети, населеної життям.

I-10. Концепції біосфери та ноосфери, їх різні трактування.

I-11. Гіпотеза Геї Джеймса Лавлока.

I-12. Джерела енергії для біогеохімічних круговоротів і способи її трансформації.

I-13. Біогеохімічні функції живої речовини.

I-14. Гідрологічний цикл.

I-15. Осадовий цикл гірських порід.

I-16. Біогеохімічний цикл Нітрогену.

I-17. Біогеохімічний цикл Карбону.

I-18. Біогеохімічний цикл Фосфору.

I-19. Біогеохімічний цикл Сульфуру.

I-20. Механізми регуляції біогеохімічних циклів.

Розділ ІІ. Біогеоценози. Угруповання. Популяції

II-1. Співвідношення понять «екосистема» і «біогеоценоз». Компоненти екосистем.

II-2. Біомна класифікація екосистем. Порівняння різних біомів за біомасою та продуктивністю.

II-3. Трофічні мережі та трофічні рівні. Екологічні піраміди та екологічні ефективності.

II-4. Функціювання екосистем. Круговорот речовин і потік енергії в екосистемах. Екологічний баланс.

II-5. Способи оцінки й міри продуктивності екосистем.

II-6. Сукцесії — автотрофні та гетеротрофні, первинні та вторинні.

II-7. Серійні та клімаксні угруповання. Динаміка видової різноманітності в ході сукцесії. Причини сукцесій.

II-8. Популяції, їх статичні та динамічні характеристики. Демографічна характеристика популяцій. Типи кривих смертності за Перлем.

II-9. Експоненційна модель зростання чисельності популяції, приклади її застосовності. 

II-10. Логістична модель зростання чисельності популяції, приклади її застосовності.

II-11. Модель Лотки-Вольтерра, приклади її застосовності.

II-12. Регуляція чисельності популяцій. Коливання чисельності популяцій і їх причини.

II-13. Екологічні стратегії за Мак-Артуром і Вілсоном, а також за Раменським і Граймом.

II-14. Класифікації типів відносин між популяціями.

II-15. Порівняння наземних і водних екосистем.

II-16. Форми експлуатації, їх порівняння та приклади.

II-17. Значення різних форм експлуатації для регуляції чисельності популяцій та їх вплив на біорізноманіття.

II-18. Коменсалізм, протокооперація і мутуалізм, їх значення для регуляції чисельності популяцій та вплив на біорізноманіття.

II-19. Екологічна ніша. Фундаментальна і реалізована ніші, вплив конкуренції на ширину екологічної ніші.

II-20. Принцип конкурентного виключення Гаузе.

 

Розділ ІІІ. Організми та середовище

III-1. Класифікації екологічних факторів і класифікації факторів середовища.

III-2. Закон мінімуму Лібіха. Випадки незастосовності закону Лібіха.

III-3. Правило толерантності Шелфорда.

III-4. Стено- і еврибіонти. Поняття, що характеризують толерантність організмів.

III-5. Розмірні класи організмів, їх відмінності у взаємодії з різними екологічними чинниками. Алометричне зростання організмів та його причини.

III-6. Парниковий ефект.

III-7. Сонячна радіація: спектральний склад, поглинання атмосферою.

III-8. Сонячна радіація і різні біологічні ефекти, викликані її дією. Адаптації організмів до взаємодії з сонячним випромінюванням.

III-9. Фотоперіодизм, його причини та прояви.

III-10. Температура і її вплив на організми.

III-11. Термобіологічні типи організмів. Тепловий баланс і різні способи його регуляції.

III-12. Правила Бергмана, Аллена, Глогера, межі їх застосовності.

III-13. Концепція ефективних температур.

III-14. Регуляція водного балансу організмів. Екологічне значення вологості та солоності.

III-15. Особливості наземно-повітряного середовища існування у порівнянні з іншими середовищами.

III-16. Особливості водного середовища існування у порівнянні з іншими середовищами.

III-17. Особливості ґрунтового середовища існування у порівнянні з іншими середовищами.

III-18. Особливості інших організмів як середовища існування у порівнянні з іншими середовищами.

III-19. «Взаємодія» екологічних факторів (реакції організмів на одночасну дію різних чинників).

III-20. Адаптації організмів до несприятливого середовища, їх типи. Життєві форми.

 

Розділ ІV. Людство

IV-1. Унікальні екологічні особливості Homo sapiens Linnaeus, 1758 як виду

IV-2. Порівняння генетичного та культурного спадкування.

IV-3. Джерела енергії сучасного людства. «Альтернативна» енергетика.

IV-4. Головні проблеми сучасності у відносинах людства і біосфери.

IV-5. Глобальність сучасного людства, її позитивні та негативні наслідки.

IV-6. Людина як біосоціальна істота. Зв’язок між біологічною та соціальною природою людини.

IV-7. Біологічні передумови соціальної поведінки людини.

IV-8. Загальне та унікальне в механізмах регуляції чисельності людських популяцій.

IV-9. Основні етапи розвитку стосунків людських популяцій зі своїми оселищами.

IV-10. Динаміка чисельності людства. Гіперболічне зростання чисельності людства, його причини.

IV-11. Демографічний перехід в популяціях людини.

IV-12. Проблема парникових газів та глобального потепління, можливі шляхи її вирішення.

IV-13. Проблема руйнування озонового екрана, можливі шляхи її вирішення.

IV-14. Проблема кислотних дощів, можливі шляхи її вирішення.

IV-15. Головні проблеми сучасного сільського господарства; можливі шляхи їх вирішення.

IV-16. Проблема антропічного забруднення середовища, можливі шляхи її вирішення.

IV-17. Головні ресурси, що використовує людство; відновлювальні та невідновлювальні ресурси.

IV-18. Концепції раціонального використання природних ресурсів, натуроцентризму, стійкого (невиснажливого) розвитку.

IV-19. Нестійкість сучасного стану відносин людства та біосфери. Можливе майбутнє: сценарії виснаження та розквіту.

IV-20. Пошук оптимального способу дій для окремої людини, людських груп і людства в цілому на сучасному етапі нашого розвитку.

 

Додаток I. Програма курсу екології (=«біоекології»)

Д. Шабанов, М. Кравченко. Екологія: біологія взаємодії

Додатки

Додаток III. Орієнтовна програма семінарів