Екологія: біологія взаємодії. VI-23. (доповнення) Принципи раціональної екологічної етики

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← VI-22. (доповнення) Страх ГМ-продуктів (і кілька слів про демократію)

VI-23. (доповнення) Принципи раціональної екологічної етики

VI-24. Сценарії майбутнього →

 

VI-23. (доповнення) Принципи раціональної природоохоронної етики

Якщо не я собі, то хто мені? Якщо я лише для себе, то що я? Якщо не тепер, то коли?
Раббі Гіллель

Коли предмет етики розширить свої межі і включить поряд із цінностями, виробленими людиною, цінності, створювані навколишнім середовищем, тоді ми насправді зможемо стати оптимістами щодо майбутнього людства.
Юджин Одум

Людство знаходиться на крутому повороті своєї історії. Кожен із нас певною мірою бере участь у виборі подальшої траєкторії розвитку. Кожному з нас зрозуміло, що майбутнє, де існує вільне і щасливе людство і стабільна біосфера, набагато краще за майбутнє, де стався колапс цивілізації в зруйнованому середовищі. Набагато менш зрозуміло, як кожен з нас має діяти, щоб сприяти першому варіанту розвитку подій та протидіяти другому. Необхідно змінити принципи прийняття нами рішень, які стосуються нашого середовища, і біосфери в цілому, і окремих організмів чи ресурсів. Ці рішення мають стосуватися і нашого повсякденного життя, і нашої активності як громадян (у виборі стратегії розвитку держави) чи фахівців (у професійній діяльності).

Зрозуміло, що було б добре повернути біосферу до її «первинного» стану або хоча б законсервувати в нинішньому стані всі її елементи, що збереглися: усі природні екосистеми, усі різноманітні види, усі неповторні організми, усі невитрачені ресурси. На жаль, таке побажання є утопією. Людство продовжує зростати і потребує значних ресурсів підтримки свого існування. Різке скорочення чисельності нашого виду внаслідок тих чи інших катастроф призведе не до збереження середовища, а до його руйнування. У кращому разі ми зможемо зберегти лише щось, а чимось нам доведеться пожертвувати. Як визначити, що окремі люди і людство загалом повинні охороняти (ціною більш менш істотних витрат і жертв), а що вони можуть перетворювати і використовувати?

Вибором є будь-яка дія людини. На результат вибору впливають три групи факторів: біологічні, етичні та раціональні. Біологічні основи нашої поведінки закладалися ще тоді, коли наш вид або види, що передували йому, не могли істотно змінювати середовище свого проживання. Незважаючи на швидке зростання чисельності населення та його можливостей щодо перетворення середовища, біологічна природа людини залишається відносно незмінною. Етичні чинники зумовлені культурно. В основних рисах вони визначалися в епоху, коли людство було роздроблене на локальні групи, які запекло конкурували один з одним за ресурси. Третя група факторів пов'язана з розумом, який дозволяє передбачати деякі наслідки виборів, які відбуваються людиною. Раціональна частина нашої поведінки є наймінливішою, і пристосування до середовища відбувається переважно завдяки ній.

Ми не можемо змінити біологічну основу нашої поведінки, але можемо впливати на її культурно обумовлені механізми. Розвиваючи здатність до розумного передбачення (вдосконалюючи методи прогнозування, моделювання та науку загалом), ми повинні змінювати і нашу етику — систему цінностей та правил, які визначають наш спосіб дій. Людство прийде до бажаного стану тоді, коли переважна більшість людей вважатиме моральними ті дії, які ведуть до стійкого майбутнього, і аморальними такі дії, що перешкоджають досягненню цієї цілі.

У сучасній мові поняття етики та моралі близькі, і часто виявляються взаємозамінними. Нам ближче та думка, яка розрізняє ці поняття. Отже, етика – це наука про мораль, її фундаментальні засади.

Мораль (від лат. moralis — моральний) — сукупність культурно обумовлених норм, що визначають, які дії є суспільно схвалюваними, належними, правильними. Мораль визначає як відносини між людьми (суб'єкт–суб'єктні відносини), так і дії суб'єктів щодо об'єктів. Якщо ми визнаємо, що якісь дії щодо природних об'єктів є правильними, а якісь ні, ми застосовуємо до них моральні оцінки. Ці оцінки мають базуватися на якомусь фундаменті, який визначається етикою.

Поняття «етика» (грецьк. ethos — звичай, характер) введено Арістотелем для характеристики властивостей людини, що визначають його чесноти. Етика ставить структуру цінностей, ідеали, базові устремління, на яких ґрунтуються моральні норми. Принципи, що описують взаємодію окремих людей і людства загалом із біосферою, теж належать до сфери етики. Цю її частину можна назвати природоохоронною етикою. Найчастіше в цьому сенсі використовується поняття «екологічна етика», проте воно, по-перше, менш коректне, а по-друге, виявилося тісно пов'язаним із певним колом ідей.

Забезпечити виживання людства природоохоронна етика зможе тільки у тому разі, якщо вона відповідатиме нашій біологічній природі та спиратиметься на наш розум. Ми повинні чітко розуміти, що і чому ми повинні охороняти і заради чого нам доведеться йти на самообмеження. Ці самообмеження мають бути прийнятними для нашої біологічної сутності.

Чи може бути ефективна природоохоронна етика побудована на якихось принципово нових для людства принципах? Мабуть, ні, адже в цьому випадку вона не буде відповідати нашій природі. Чи може вона бути довільною, яка залежить від забаганки («ми піклуватимемося про великих панд, оскільки вони милі, і не будемо охороняти інших ведмедів, тому що вони менш симпатичні»)? Ні, такий підхід зробить наші дії нераціональними і не дозволить нам ефективно досягати свої цілі. Отже, для побудови природоохоронної етики необхідно зрозуміти, які причини можуть робити охорону певного об'єкту важливою, вибрати достатній, але не надмірний комплекс причин для охорони та навчитися його аргументовано оцінювати.

Всі можливі підстави для охорони того чи іншого об'єкта можуть бути поділені на дві групи причин: пов'язані з користю (утилітарні) та пов'язані з моральними причинами, моральним боргом (етичні). Вираженням утилітарних причин є економічна вартість, дійсна чи потенційна; виразом етичних — етична цінність. Розглянемо найпростіший приклад. Чому потрібно охороняти осетрових риб? Аргументи, пов'язані з користю, можуть бути такими: тому що осетри дають корисну та делікатесну їжу; тому що торгівля чорною ікрою та осетриною може поповнювати бюджет; тому що осетри важливі для саморегуляції водойм; тому що в майбутньому з них можуть бути отримані якісь цінні ліки тощо. А ще тому, що осетри — дивовижна група риб, без якої фауна Земної кулі збідніє; вони живі і їм можна співчувати; зараз — критичний момент у їхній історії, і якщо зберегти їх зараз, ця група зможе існувати й у неосяжному майбутньому. Друга група пояснень стосується цінності, унікальності можливих об'єктів охорони. Пояснення, що апелюють до користі (вартості) та цінності, не зводяться один до одного. Таким чином, способи вибору об'єктів для природоохоронної діяльності можна розділити на три групи: утилітарні (орієнтовані переважно на вартість у тій чи іншій її формі), натуроцентричні (орієнтовані переважно на етичну цінність) та комплексні (що враховують і те, й інше). Розглянемо їх докладніше.

Утилітаризм (антропоцентризм). Етична складова в утилітарних концепціях досить проста: етично те, що корисно людині. Якщо якийсь ресурс можна витратити з користю, погано витрачати його без користі. Якщо витрачаючи ресурс не надто швидко, ми зможемо в сумі споживати його більше, то не слід поспішати. Утилітаризм за своєю природою орієнтований на отримання користі самою людиною. Однією з його форм є концепція раціонального використання природних ресурсів, поширена у пострадянських країнах. На жаль, наявний досвід застосування утилітаристського підходу систематично призводив до втрати природних об'єктів, які оцінювалися як неважливі для отримання користі. Щоб повністю оцінити користь від певного об'єкта, потрібно володіти повним знанням про всі взаємозв'язки всіх об'єктів, що є недосяжним. Прагнення до вигоди, характерне для утилітарного підходу до нашого середовища, суперечить нашому природному (біологічно зумовленому) сприйняттю природного середовища як незалежної від нас цінності. І людина, і суспільство, які прагнуть виключно власної вигоди, сприймаються нами як морально ущербні. На жаль, утилітарний погляд на світ призводить до характерного звуження свідомості, коли те, що не вигідно, стає нецікавим. Екологічна криза сучасності — значною мірою наслідок утилітаристського ставлення до охорони навколишнього середовища. Зі сказаного не випливає, що не слід враховувати можливу користь від природних ресурсів, але, на наш погляд, необхідно визнати обмеженість такого підходу.

Проте утилітарний підхід став для більшості наших співгромадян цілком звичним. Він досі переважає у навчальній літературі та активно використовується у навчанні при поясненні практичної та господарської цінності тих чи інших живих організмів. Шкільний підручник пише:

«Тварини — це джерело їжі для людини, а також сировини для промисловості» (Ю.Г. Вервес та ін., 1997).

Відхиляючись від теми, зауважимо, що вивчення зоології стане для школярів захоплюючим, коли вони почнуть вивчати тварин не як щось корисне, а як наших дивовижних родичів, які викликають живий інтерес та співчуття поза міркуваннями практичної вигоди.

Натуроцентризм. Протилежністю утилітаризму є натуроцентризм, який ставить інтереси «дикої природи» вище за інтереси людини. Відомий пропагандист «екологічної етики» В.Є. Борейко називає такі причини для охорони природи:

Охорона дикої природи — дія хороша сама собою і є актом благотворення; дика природа має внутрішню цінність та інтереси і не потребує виправдання з іншого боку; вона — меншість, що зневажається, і має природні права на свободу і існування; вона є принципово іншим відносно до людини та священним простором; вона є загальносвітовою та міжвидовою спадщиною; вона створена Богом; не лише люди, а й дика природа підлягають порятунку; всяке життя — священне; непристойно отримувати вигоду з страждань інших істот; захист дикої природи є вираженням нашої любові, поваги, захоплення, шанування та благоговіння; він (захист) є актом благотворення та заступництва та Божою справою; це вираз нашої емпатії, жалості, співчуття, великодушності, доброти та подяки; це захист незалежної держави; це наш обов'язок, обов'язок та моральна відповідальність; він важливий з погляду справедливості; є захистом абсолютної краси чи добра і викупленням гріхопадіння людини; людині має бути соромно за знищення дикої природи (викладено за В.Є. Борейком, 2004).

Наведений перелік причин дуже показовий. Значна частина з них — просто повторення різної форми того висновку, який, власне, і потребує обґрунтування. Для людини, яка не поділяє ці переконання, така констатація не матиме сили аргументу. Ще одна група доказів, що приводяться, апелює до божественної волі. Люди з різними релігійними поглядами, а також ті, хто вільний від них, не зможуть використовувати аргументи, засновані на тому чи іншому священному заповіті, як загальнопереконливі. Нарешті, деякі з перерахованих аргументів ґрунтуються на перенесенні на природні об'єкти ідей, вирваних з іншого контексту: права, незалежної держави, політичної меншості, релігійного порятунку.

«…для того, щоб політики більше звертали увагу на охорону природи, потрібно дати право обирати, спершу, хоча б тваринам (представникам хордових), як найрозумнішим і найчутливішим, після людини, істотам на Землі» (В.Є. Борейко, 2006).

За Борейком, різноманітні хордові, від ланцетників до мавп, передають своє «право голосу» на виборах державної влади людей таким природоохоронцям, як він сам, і ці представники прав тваринного життя забезпечують дію держав у спільних (а не лише людських) інтересах. Чи це можливо? Нереалістичність природоохоронних вимог неминуче призведе до того, що люди (підкоряючись своїй біологічній природі) віддадуть перевагу власним інтересам і зовсім відмовляться від охорони природи. Це не зупиняє натурцентристів.

«Прихильників екологічної етики часто критикують, що більшість їхніх пропозицій неможлива. <…> Не слід забувати, що «вимушене» та «етичне» аж ніяк не синоніми. Етика – це наука про належне, а не про існуюче» (В.Є. Борейко, 2004).

Закликати людину до того, що суперечить її природі, — спосіб викликати психічний конфлікт, який призведе до відмови від цінностей, які зумовлюють такі вимоги. Інакше кажучи, спроба вимагати від людей дій, які суперечать їх природі, приречена на невдачу. Вимоги, які неможливо виконати, призводять до необхідності таврувати «відступників» за їх невідповідність високим вимогам; реальні інтереси охорони навколишнього середовища відходять у своїй задній план і, зрештою, просто забуваються.

«Головне джерело екологічної кризи — моральна розбещеність» (В.Є. Борейко, 2004).

На наш погляд, причина кризи (катастрофи?) в тому, що людство, що стрімко еволюціонує, вже перейшло на новий рівень чисельності та технологічних можливостей, і пов'язана з цим зміна умов існування має призвести до зміни відносин з навколишнім середовищем.

Навіть якщо відмовитися від нездійсненних вимог натуроцентризму, вважаючи їх пропагандистськими, слід визнати, що він не підходить як основа для природоохоронної діяльності. Натуроцентризм розглядає кожен об'єкт дикої природи як абсолютну цінність. Абсолютні цінності неможливо порівнювати, а діяльність з охорони навколишнього середовища вимагає їх порівняння. Для збереження яких видів та популяцій слід докласти основних зусиль? Які втрати природних біосистем слід вважати допустимими? В умовах мінливого світу і екосистем, що руйнуються, на збереження яких об'єктів слід спрямувати основні зусилля? Утилітарний підхід не знає таких труднощів: у ньому можна оцінити користь (вартість ресурсу) у порівняних одиницях та зробити відповідний вибір. Отже, натуроцентризм ірраціональний у своїх принципах, суперечить біологічній природі людини й не може бути основою для повсякденної природоохоронної діяльності.

Комплексні концепції. Після Конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) широкого поширення набула концепція сталого розвитку (детальніше — у пункті 6.14). Цю концепцію можна розглядати як компроміс між егоїзмом утилітаризму та неконструктивністю натуроцентризму. Стійкий (коректніші за сенсом переклади — невиснажливий, відновлювальний, підтримувальний) розвиток — це задоволення потреб нинішнього покоління без звуження можливостей майбутніх поколінь, як з точки зору необхідних їм ресурсів, так і в їхній потенційній свободі, в етичності їхнього життя. В ідеї сталого розвитку закладено опору саме на цінность, яка може обмежити наш егоїзм, — турботу про майбутні покоління. Наша біологічна природа, як і природа будь-якого іншого виду істот, виникла внаслідок оптимізації двох тісно пов'язаних завдань — нашого виживання та залишення нами успішного потомства.

Абсолютна та відносна етика. Можливість оцінки етичності (чи неетичності) будь-якої дії виникає у ситуації, коли є можливість вибору. Наприклад, безглуздо визначати, етично чи неетично те, що людина є твариною, — у нас немає іншого вибору, як бути тими, ким ми є. Однак можна відповісти, чи було етично будувати судноплавний канал через абсолютно заповідне ядро ​​Дунайського біосферного заповідника, оскільки державні органи та окремі персони, що були причетними до цього рішення, мали можливість обрати різноманітні альтернативні рішення.

Усі об'єкти, що мають етичну цінність, зберегти неможливо. Існування людства пов'язане з використанням ресурсів, зміною середовища, знищенням живих об'єктів. Для нашого існування потрібна процедура вибору оптимальних об'єктів охорони. Фактично це означає, що слід порівнювати два або більше різних способів дій, які відрізняються за тим, що внаслідок них одні об'єкти втрачаються, а інші зберігаються. Якщо будь-які з цих можливих способів дії призводять до загибелі якихось цінних об'єктів, чи можна вважати якісь із них етичними? Абсолютно етичні (наприклад, порятунок всього сущого) чи абсолютно неетичні (загальне знищення) вчинки перебувають поза людських можливостей. Вони задають лише певні етичні полюси, між якими знаходяться вчинки, які здійснюють люди насправді. У ситуації етичного конфлікту (коли будь-який із способів дії призводить до певних втрат) етично бездоганна дія неможлива; будь-яке рішення є певним компромісом. Чи є етичним цей компроміс, можна визначити лише порівнявши його з усіма можливими альтернативами.

Слід зазначити, що будь-яке прийняття рішення в умовах етичного конфлікту є певним нещастям, накладаючи важкий етичний тягар. Що краще при важких пологах: робити дії, що загрожують життю породіллі, але зберігають шанс на виживання дитини, або жертвувати життям новонародженого? Яке б рішення не було обрано у такій ситуації, необхідність його прийняття є важким тягарем. Рішення, що вимагають вибору між різними цінностями, є досить поширеними. Якщо якась нація на території своєї держави вчиняє дії, що призводять до загибелі громадян, що краще: поважати право націй на самовизначення чи право людей на життя? А якщо допомога пригнобленим вимагатиме жертв з боку тих, хто допомагає?

Уникаючи обговорення соціальних прикладів, слід визнати, що наші відносини із середовищем існування практично завжди виявляються діями, що здійснюються в умовах етичного конфлікту.

Основи РПЕ. Яка етика виявиться придатною для ухвалення обґрунтованого вибору в умовах етичного конфлікту? Її ще потрібно розробляти. Деякі ідеї такої етики запропоновані та опубліковані авторами даного підручника під назвою раціональної природоохоронної етики (РПЕ).

Завдання РПЕ — розробити базу для порівняння підстав охорони різних об'єктів. Вона має не замінити вроджені етичні якості людини, а підвести раціональну основу під їх формалізоване застосування. Цей підхід можна розглядати як спробу застосування прийнятої міжнародною спільнотою концепції сталого розвитку в галузі природоохоронної етики. Для визначення оптимальної (такої, що мінімізує шкоду) стратегії охорони навколишнього середовища необхідно порівняти потенційні об'єкти охорони. З точки зору РПЕ, підставами для охорони будь-якого об'єкта можуть бути дві групи причин: його дійсна чи потенційна корисність (яку можна висловити через його економічну вартість) та етичні, пов'язані з моральним боргом, підстави для його охорони (які виражаються через його етичну цінність).

Сьогодні людство набагато краще вміє оцінювати та порівнювати вартість об'єктів, ніж їхню цінність. Не втручаючись у сферу економіки природокористування (окремої галузі пізнання та діяльності зі своїм набором методів) обговоримо можливі методи оцінки та порівняння етичної цінності.

Щоб порівнювати етичні цінності, необхідно спочатку встановити, які об'єкти ми вважаємо цінними. Перший із природних для нашої психіки механізмів — усвідомлення цінності чогось неповторного, унікального. Але унікальний, наприклад, і кожен момент нашого швидкоплинного життя. Відчуваючи його унікальність, безглуздо намагатися його зупинити. Окрім унікальності, другою причиною для усвідомлення цінності будь-якого об'єкта є ситуація, при якій він може припинити існування, а може і зберегтися протягом більш-менш тривалого часу. Отже, цінність для нас має потенційно довготривалі або потенційно безсмертні об'єкти. Необхідність їхньої охорони пов'язана з їхньою унікальністю та вразливістю, з можливістю їх збереження, що залежить від наших дій.

Причини унікальності об'єктів. Кожен більш-менш складний об'єкт, строго кажучи, неповторний. Будь-яка монета має якийсь унікальний комплекс порушень кристалічних ґраток у своїй структурі, розподілу в ній молекул забруднювачів, унікальний комплекс мікроподряпин та пошкоджень. Чи робить така неповторність монети її для нас етично цінною? Загалом ні. Натомість монета має вартість. Ця вартість визначається тими витратами, які потрібно зазнати, щоб отримати іншу таку ж монету. Вартість монети тісно пов'язана із її потенційною користю.

А може, монета бути етично цінною? Так. Наведемо два з багатьох можливих прикладів. Цінною може бути монета зниклої держави, що відбиває неповторний етап людської історії. Цінною може бути монета, що зберегла життя свого власника, завдяки тому, що затримала кулю, яка в неї випадково потрапила. Втрата такої монети — неправильний вчинок, наслідки якого не можуть бути зведені до вартості отримання дубля.

Чим відрізняється неповторність першого роду (випадкова, не цінна нам) від неповторності другого роду (осмисленої, цінної)? Кожен об'єкт – результат своєї передісторії. Поділимо чинники, що впливали формування об'єкта, на групи:
стохастичні (грец. stochasis  — здогадка) — випадкові, хаотичні;
детерміновані (лат. determinare  —  обмежувати, визначати) — передбачувані, закономірно обумовлені;
емергентні (лат. emergere — спливати, з'являтися) —  викликані нерозкладним на окремі елементи взаємодією елементів системи, що розвивається.

Наслідки дії стохастичних факторів є неповторними, але не цінними. Наслідки детермінованих впливів відтворюються і є підставою для охорони з утилітарної точки зору. Емергентні властивості унікальні та надають об'єкту етичної цінності. Даний підхід підходить як до живих, так і до неживих, як до природних, так і штучних об'єктів. Монети в одній партії відрізняються одна від одної стохастично. Їхні основні особливості та номінал визначені детерміновано. Якщо монета відбиває неповторний етап історії чи життя якоїсь людини, такі емергентні особливості надають їй етичну цінність.

Уявивши зміни стану об'єктів як їх траєкторії у певному фазовому просторі, ми переконаємося, що детерміновані чинники визначають основні траєкторії змін, якими відбувається переміщення у такому просторі. Стохастичні фактори задають шум, що впливає на цей розвиток, — випадкові відхилення траєкторії. У найпростішому випадку жодної нової якості при взаємодії цих груп факторів не виникає: об'єкт прибуде до «пункту призначення», зазнавши більших чи менших відхилень. Однак при досягненні системою критичного рівня складності взаємодія детермінованих та стохастичних процесів може спричинити появу емергентних якостей. У фазовому просторі це може виразитися у появі особливих зон, де невелике відхилення траєкторії об'єкта може спричинити непередбачувані наслідки.

Наприклад, структура мозку людини детермінована спадковістю та життєвим досвідом, що включає навчання. Випадкові події попереднього життя та квантові ефекти, що виявляються на атомарному рівні, можуть зробити процес прийняття рішення якоюсь людиною у певній ситуації не повністю передбачуваною. Знаючи всі передумови, ми все одно змогли б визначити ймовірність того чи іншого вчинку людини, а не передбачити його результат однозначно. А якщо вибір, який робить людина, є частиною комплексу його дій, емергентним результатом такої невизначеності може бути і геніальне осяяння, і проста логічна помилка.

Відмінності організмів з однієї популяції відбивають вплив не лише стохастичних (генна рекомбінація) і детермінованих (вік, стать тощо), а й емергентних процесів (становлення унікальної особини під час онтогенезу). Якби онтогенез був автоматичним розгортанням генетичної інформації, не представляв би етичної цінності. Однак, результат індивідуального розвитку залежить від непередбачуваних епігенетичних взаємодій (див. пункт 5.26).

Нам відомі дві групи процесів, у яких розвивається етично цінна (емергентна) унікальність: розвиток складних систем та людська творчість. Перша група («природна творчість») різноманітна. До неї належать індивідуальний розвиток (онтогенез), розвиток екосистем (сукцесія та філоценогенез), розвиток біосфери та еволюція життя (філогенез), становлення особистості людини. Людська творчість проявляється у розвитку культури та суспільства.

Емергентні процеси визначають унікальність і особини, та виду, до якого вона належить. Порівнюючи їх, можна переконатися, що на цінність об'єктів впливає їхнє потенційне безсмертя. Знищення особини завдає менших збитків, ніж знищення виду, оскільки вид потенційно безсмертний. Але навіть і смертний об'єкт може мати значну етичну цінність. Особина рідкісного виду цінніша, ніж численного, оскільки її загибель сильніше впливає на шанси збереження виду. Цінність індивіда пов'язана і з його внеском у формування наступного покоління. У людини формується потенційно безсмертна у культурі унікальна особистість. Отже, основою визнання етичної цінності тієї чи іншої об'єкта може бути його емергентна унікальність і потенційне безсмертя.

Наведені приклади не повинні викликати у читача відчуття, що йому пропонується концепція, призначена для вибору, хто має право на життя, а хто — ні. Крім природоохоронної етики на взаємодю людей між собою надають регулювальні впливи й інші принципи. Проте, наприклад, практика медицини передбачає різні зусилля щодо збереження здоров'я різних людей. Більшість із нас визнає охорону здоров'я дітей важливішою справою, ніж піклування про дорослих, а охорону материнства — важливішою за охорону батьківства. Втрати цивільного населення, і особливо дітей та жінок у ході воєнних дій вважаються трагічнішими, ніж загибель військовослужбовців. Отже, навіть щодо людей ми інтуїтивно застосовуємо якісь принципи, що дозволяють порівнювати їхню відносну цінність. Раз так, ці принципи мають бути зрозумілі, і раціональна природоохоронна етика, яку ми розвиваємо, не має суперечити цим принципам.

Компоненти оцінки основ для охорони певних об'єктів. Як визначити, який об'єкт потребує охорони насамперед? Наприклад, коли йдеться про формування об'єктів природно-заповідного фонду, найкращий шлях — запросити визнаного та компетентного фахівця. Фахівець скаже, які екосистеми є рядовими, які — безповоротно втрачені, і які є найкращими кандидатами на заповідання (як з погляду їхньої унікальності, так і з погляду взаємодії з іншими об'єктами та їх об'єднання в єдиний комплекс). А що робити, якщо визнаного авторитету немає, а думки експертів розходяться? Спробувати визначити, які параметри відстежував ідеальний фахівець, отримати оцінку цих параметрів з тією точністю, яка можлива в цій ситуації, і спробувати порівняти можливі способи дії з використанням цих оцінок.

З точки зору РПЕ, необхідно отримати оцінку дійсної та потенційної вартості об'єктів, що порівнюються, ступінь їх унікальності та ступінь їх потенційного безсмертя. Крім того, щоб визначити пріоритетність об'єктів охорони, необхідно оцінити небезпеку, що ним загрожує, а також очікувану затратність та ефективність охоронних заходів. Порівнювані способи дії повинні оцінюватися не лише за їх прямим ефектом (зміною вартості та цінності потенційних об'єктів охорони), але й за їх непрямою дією на інші об'єкти (збільшення або зниження їх вартості та цінності). Загалом характер зв'язку між основними параметрами може бути виражений за допомогою наступної умовної формули:

Сама необхідність охорони певного об'єкта є наслідком тієї чи іншої небезпеки, яка загрожує його існуванню. У переважній більшості випадків охорона не повністю ліквідує загрозу загибелі об'єкта, а лише зменшує її ймовірність. Ефективність охорони може бути оцінена як зниження ймовірності загибелі об'єкта завдяки заходам охорони.

Оцінити унікальність об'єкта можна, визначивши ймовірність виникнення його аналога, ідентичного даному об'єкту за суттєвими властивостями. Мірою потенційного безсмертя об'єкта може бути ймовірний термін його існування в тому випадку, якщо він збережеться в короткостроковій перспективі (тій, на яку плануються заходи щодо його охорони).

Викладений підхід поєднує економічні підстави для охорони об'єктів із формалізованою оцінкою їхньої етичної цінності. Крім двох економічних оцінок (вартості об'єкта, тобто можливої ​​вигоди, отриманої від його існування, а також вартості заходів щодо його охорони), що вимагають залучення економістів, у наведеній формулі використовуються ймовірнісні величини, пов'язані з особливостями виникнення та загибелі об'єктів, що охороняються. Оцінка таких ймовірностей має бути завданням фахівців із вивчення даної категорії систем. Вона може проводитись як на підставі статистичної обробки емпіричних даних, що описують долю аналогічних об'єктів, так і на підставі результатів моделювання відповідних природних систем.

Практичне застосування викладеного підходу вимагає оцінки безлічі параметрів і є досить складною дослідницькою задачею. На щастя, навіть вирішення окремих питань (імовірності виникнення тих чи об'єктів; оцінки їхнього ймовірного часу існування тощо) представляє й самостійний інтерес.

Що необхідне розвитку викладених тут поглядів? Пошук методів формалізованої оцінки та порівняння використовуваних при прийнятті рішення параметрів. Досвід практичного застосування в будь-якій, спочатку досить вузькій галузі. Обговорення цих ідей та їх порівняння з можливими альтернативами.

Практика обговорення висловлених у цьому пункті поглядів показує їх гостру дискусійність. У будь-якому випадку автори сподіваються, що ініційоване ними обговорення порушених тут питань сприятиме більш усвідомленій природоохоронній діяльності.