SexOnR–06_Templates. Заготовки для створення R-моделей (R-довідник II)

 

 

Заготовки для створення R-моделей

Задум цієї сторінки простий: зібрати тут фрагменти R-скриптів, які можуть бути корисними при створенні нових моделей. Як назвати ці фрагменти? Приклади? Зразки? Шаблони? «Заготовини»? Рецепти? Нехай буде «напівфабрикати». Наповнення цієї сторінки триває; багато чого в цій роботі лишається незрозумілим (наприклад, непросто вирішити, у якому порядку розташовувати ці напівфабрикати). Втім, будемо сподіватися, що результат цієї роботи буде корисним для студентів, що засвоюють даний курс. На цей час додані наступні напівфабрикати:

Початок роботи. Читання та запис файлу з даними
Створення пустого вектору певної довжини
Створення пустої матриці з іменованими рядками та стовпцями
Створення групи випадкових чисел
Побудова простої діаграми розсіювання (scatterplot)
Побудова лінійного графіку для трьох змінних (line chart)
Розрахунок кореляції між двома ознаками
“Теплова карта” кореляції між багатьма ознаками
Ймовірнісне округлення
Формування випадкової вибірки за допомогою функції sample ()
Моделювання добору за допомогою функції sample () та “вектора долі”
Перемикач у разі множинного вибору: switch()
Перебір значень початкових параметрів
Тривимірна візуалізація результатів перебору параметрів
Власна функція конкурентного скорочення чисельності (імітація на рівні груп)
Скорочення чисельності популяції внаслідок добору (імітація на рівні особин) 
Неконкурентне імітаційне скорочення чисельності (імітація на рівні особин)
Виведення у консоль звітів про прогрес у розрахунках


 

Початок роботи. Читання та запис файлу з даними

Статистичні дослідження в R практично завжди починаються з завантаження файлу з даними; для моделювання цей етап не є обов'язковим, але також може використовуватися. В першому рядку наведеного скрипту задається робоча директорія (тут R буде шукати та створювати файли). Як приклад наведена адреса, яку використовує автор для цього курсу; звісно, у всіх інших ця адреса буде іншою (до речі, для Windows адреси побудовані інакше, ніж для Linux).

Щоб запропонувати R файл даних у вигляді \*.csv, його слід створити в електронних таблицях (Excel, Calc тощо). Якщо як десятковий роздільник використовується кома (як це буває на більшості комп'ютерів в Україні), це слід зазначити у явному вигляді.

setwd("~/!_Courses/Sex_on_R") # Робоча директорія (лише на комп'ютері Д.Ш.!!!)
rm(list = ls()) # Очищення середовища від збережених об'єктів (щоб попередні сесії роботи не заважали наступним)
Sam <- read.csv('Sample.csv', sep = ";", dec = ",") # Дані перенесені у об'єкт R
summary(Sam) # На створений об'єкт можна подивитися; ця команда виводить характеристики його стовпців
##    X1       X2       X3       X4    
## Min.  : 2.00  Min.  : 3.00  Min.  : 4.00  Min.  : 5.00 
## 1st Qu.: 5.25  1st Qu.: 6.25  1st Qu.: 7.25  1st Qu.: 8.25 
## Median : 8.50  Median : 9.50  Median :10.50  Median :11.50 
## Mean  : 8.50  Mean  : 9.50  Mean  :10.50  Mean  :11.50 
## 3rd Qu.:11.75  3rd Qu.:12.75  3rd Qu.:13.75  3rd Qu.:14.75 
## Max.  :15.00  Max.  :16.00  Max.  :17.00  Max.  :18.00 
##    X5       X6    
## Min.  : 6.00  Min.  : 7.00 
## 1st Qu.: 9.25  1st Qu.:10.25 
## Median :12.50  Median :13.50 
## Mean  :12.50  Mean  :13.50 
## 3rd Qu.:15.75  3rd Qu.:16.75 
## Max.  :19.00  Max.  :20.00
save(Sam, file = "Sam.RData") # Збереження даних у форматі, що використовує R
load("Sam.RData") # Читання збереженого файлу з робочої директорії

Створення пустого вектору певної довжини

amount <- 10
vect <- rep(NA, amount)
vect
## [1] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Створення пустої матриці з іменованими рядками та стовпцями

rws <- c("One", "Two", "Three", "Four", "Five")
cls <- c("First", "Second", "Third", "Fourth", "Fifth", "Sixth")
mtrx <- matrix(NA, nrow = length(rws), ncol = length(cls), dimnames = list(rws, cls))
mtrx
##    First Second Third Fourth Fifth Sixth
## One   NA   NA  NA   NA  NA  NA
## Two   NA   NA  NA   NA  NA  NA
## Three  NA   NA  NA   NA  NA  NA
## Four   NA   NA  NA   NA  NA  NA
## Five   NA   NA  NA   NA  NA  NA

Створення групи випадкових чисел

mtrx[, 1] <- runif(length(rws), 0, 10)
mtrx[, "Second"] <- runif(length(mtrx[, "Second"]), 1, 2)
mtrx
##     First  Second Third Fourth Fifth Sixth
## One  9.269929 1.072318  NA   NA  NA  NA
## Two  7.516522 1.495302  NA   NA  NA  NA
## Three 5.082234 1.143656  NA   NA  NA  NA
## Four 1.627083 1.769866  NA   NA  NA  NA
## Five 6.134429 1.685893  NA   NA  NA  NA

Побудова простої діаграми розсіювання (scatterplot)

plot(mtrx[, "First"], mtrx[, "Second"], main = "General scatterplot", xlab = "First axis", ylab = "Second axis")


Побудова лінійного графіку для трьох змінних (line chart)

Спочатку створимо матрицю з даними, які будемо візуалізувати (використання функції sample() пояснено далі).

mtr <- matrix(NA, 3, 20)
mtr[ , 1] <- sample(10:30, 3)
for (i in 2:20) {mtr[ , i] <- mtr[ , i-1] + sample(-2:2, 3)} 
mtr
##   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## [1,]  29  27  28  28  26  24  24  24  23  22  23  23  21  22
## [2,]  10  12  14  13  13  15  17  15  17  19  19  20  19  21
## [3,]  11  10  10  8  10  11  9  8  9   9  11  10  12  11
##   [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20]
## [1,]  24  26  25  24  23  21
## [2,]  20  18  19  17  18  19
## [3,]   9   9   9  10   8   8

Тепер можна побудувати графік

plot(mtr[1, ], type="l", lty=2, col="red", # Перша лінія
   main = "Line chart", # Заголовок
   ylim = c(0, max(mtr)), # Масштаб осі ординат
   xlab="First axis", ylab="Second axis") # Підписи осей
lines(mtr[2, ], type="l", lty=3, col="blue") # Друга лінія
lines(mtr[3, ], type="l", lty=4, col="green") # Третя лінія
legend(2, 10, inset=.05, title="Позначення:", c("Перша лініяі","Друга лінія", "Третя лінія"), # Легенда
    lty=c(2, 3, 4), col=c("red", "blue", "green")) # Порівнювані елементи в легенді


Розрахунок кореляції між двома ознаками

cor.test(mtrx[ , "First"], mtrx[ , "Second"], method ="spearman")
## 
## Spearman's rank correlation rho
## 
## data: mtrx[, "First"] and mtrx[, "Second"]
## S = 14, p-value = 0.6833
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
## rho 
## 0.3

Звісно, можна вказати method = “pearson”


“Теплова карта” кореляції між багатьма ознаками

Спочатку заповнимо стовпці матриці ознаками, зв’язок між якими має сенс досліджувати.

mtrx[ , "Third"] <- mtrx[ , "First"] + mtrx[ , "Second"]
mtrx[ , "Fourth"] <- mtrx[ , "Third"] + runif(nrow(mtrx), 0, 1)
mtrx[ , "Fifth"] <- 2 + runif(length(mtrx[ , "Fifth"]), -1, 1)
mtrx[ , "Sixth"] <- mtrx[ , "Fifth"] + 1
mtrx
##      First  Second   Third  Fourth  Fifth  Sixth
## One  9.00222090 1.905020 10.907241 11.292740 1.114117 2.114117
## Two  2.79331013 1.490399 4.283709 5.099022 1.226960 2.226960
## Three 0.85959514 1.917520 2.777115 3.653694 1.684746 2.684746
## Four 0.82524304 1.340165 2.165408 2.436028 2.109354 3.109354
## Five 0.06033371 1.549691 1.610025 2.434575 2.896808 3.896808

Інсталюємо (при першому запуску) та завантажимо необхідну бібліотеку

# install.packages("GGally")
library(GGally)
## Loading required package: ggplot2
## Registered S3 method overwritten by 'GGally':
##  method from  
##  +.gg  ggplot2

Побудуємо “теплову карту”

ggcorr(mtrx)


Ймовірнісне округлення

Можна використовувати й функцію floor(), і функцію trunc(). До величини, яку треба ймовірнісно округлити, додається випадкова величина, що рівномірно розподілена між 0 та 1; сума округлюється до нижчого (у разі позитивних чисел) цілого.

У наведеному прикладі середнє зі 100 округлень величини 3.3 має бути достатньо близьким до цієї величини.

ProbabRound <- rep(NA, 1000)
for (i in 1:1000) {ProbabRound[i] <- floor(3.3 + runif(1))}
mean(ProbabRound)
## [1] 3.296

Формування випадкової вибірки за допомогою функції sample ()

Функція sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL) може використовуватися як для генерації наборів випадкових цілих чисел, так і для вибору певної кількості об’єктів з їх сукупності. Два перші аргументи є обов’язковими: x — це діапазон, з якого здійснюється вибір, а size — розмір вибірки. Два наступних параметри є опціональними. Якщо вони не вказані, R використовує ті значення, що наведені у наведеному зразку повного запису аргументів. Так, параметр replace визначає, чи можна повторно обирати елемент, який вже був вибраний. У разі replace = FALSE після того, як обрано перший елемент, обране значення забирається з-поміж тих, що можуть бути обраними на наступному кроці. Якщо вказати replace=TRUE, команда обиратиме кожний наступний елемент з повної сукупності.

sample(1:10, 9)
## [1] 2 9 7 8 4 1 3 6 5
# sample(1:10, 11) # Тут мало б бути повідомлення про помилку
sample(1:10, 11, replace=T) # Тут усе нормально: елементи можна обирати повторно
## [1] 6 2 8 1 9 4 3 1 6 9 7

Моделювання добору за допомогою функції sample () та “вектора долі”

У попередньому прикладі наведено зразок використання функція sample(). Її можна використати для моделювання добору. Припустимо, проти особин, що перелічені у векторі Al_Pop перелічені особини, проти яких діє добір s. Величина s лежить у межах від 0 (усі виживають) до 1 (усі гинуть). Особини, на користь яких працює добір, у цьому випадку виживають усі. Звісно, неконкурентна смертність, що однаково проріджує як тих, так і інших, може бути скільки завгодно потужною.

s <- sample(2:5, 1) / 10 # Випадково обирається значення добору
s
## [1] 0.4
Al_Pop <- sample(1:100, 12) # Сукупність, яка зазнає дії добору
Al_Pop
## [1] 37 47 56 49 15 27 35 65 74 82 62 4
Fate <- c(rep(NA, s*10), rep(1, (10-s*10))) # Вектор "долі"
Fate # (один на весь скрипт; він не є випадковим)
## [1] NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1
Lot <- sample(Fate, length(Al_Pop), replace = T) # Вектор "жереба" 
Lot # (створюється окремо для кожного скорочення)
## [1] NA NA NA 1 1 NA 1 NA 1 1 1 NA
Be_Pop <- Al_Pop * Lot # Скорочена сукупність; загиблі - NA
Be_Pop
## [1] NA NA NA 49 15 NA 35 NA 74 82 62 NA
Ga_Pop <- na.omit(Be_Pop) # Остаточно скорочена сукупність
Ga_Pop
## [1] 49 15 35 74 82 62

Перемикач у разі множинного вибору: switch()

Залежно від того, яке значення приймає певна величина (у прикладі вона названа Way), слід робити ті чи інші дії. Для цього використовується перемикач switch(). Величина Way має приймати значення натурального ряду. Якщо вона приймає значення з якогось переліку, можна зробити список можливих значень та впорядкувати його, як показано на початку прикладу.

Randoms = sample(10:99, 5)
Randoms
## [1] 27 32 63 93 56
Rando <- sort(unique(Randoms))
Rando
## [1] 27 32 56 63 93
x <- sample(Rando, 1)
x
## [1] 56
Way <- which(x == Rando)
switch(Way, 
    print(Rando[1]),
    {print(Rando[2]); print("Second")},
    {print(Rando[3]); (a <- x^2)},
    print(Rando[4]),
    print(Rando[5]))
## [1] 56
## [1] 3136

Перебір значень початкових параметрів

Застосовується у моделях ІІІ типу

vector_First <- c(100, 200, 300, 400)
vector_Second <- c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)
Outcome <- matrix(NA, nrow = length(vector_First), ncol = length(vector_Second), dimnames = list(vector_First, vector_Second))
for (a in 1:length(vector_First)){
  First <- vector_First[a] 
  for (b in 1:length(vector_Second)){ 
   Second <- vector_Second[b] 
   Outcome[a, b] <- First + Second * 100 # Тут розташовані основні розрахунки результату
  }}
Outcome
##   0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
## 100 110 120 130 140 150
## 200 210 220 230 240 250
## 300 310 320 330 340 350
## 400 410 420 430 440 450

Тривимірна візуалізація результатів перебору параметрів

У попередньому прикладі згенеровано матрицю Outcome. Візуалізувати її можна таким чином

# install.packages("plot3D")
library(plot3D)
persp3D(z = Outcome, x = vector_First, y = vector_Second, theta = 330, phi = 30,
    zlab = "\nРезультат", xlab = "First", ylab = "Second",
    expand = 0.6, facets = FALSE, scale = TRUE, ticktype = "detailed",nticks = 5, cex.axis=0.9, 
    clab = "Кольорова\nшкала", colkey = list(side = 2, length = 0.5))

Ймовірнісне округлення

Можна використовувати і функцію floor(), і функцію trunc(). До величини, яку треба ймовірнісно округлити, додається випадкова величина, що рівномірно розподілена між 0 та 1; сума округлюється до нижчого (у разі позитивних чисел) цілого.

У наведеному прикладі середнє з 100 округлень величини 3.3 має бути достатньо близьким до цієї величини.

ProbabRound <- rep(NA, 1000)
for (i in 1:1000) {ProbabRound[i] <- floor(3.3 + runif(1))}
mean(ProbabRound)
## [1] 3.309

Формування випадкової вибірки за допомогою функції sample

Функція sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL) може використовуватися як для генерації наборів випадкових цілих чисел, так і для вибору певної кількості об’єктів з їх сукупності. Два перші аргументи є обов’язковими: x — це діапазон, з якого здійснюється вибір, а size — розмір вибірки. Два наступних параметри є опціональними. Якщо вони не вказані, R використовує ті значення, що наведені у наведеному зразку повного запису аргументів. Так, параметр replace визначає, чи можна повторно обирати елемент, який вже був вибраний. У разі replace = FALSE після того, як обрано перший елемент, обране значення забирається з числа тих, які можуть бути обраними. Якщо вказати replace=TRUE, команда обиратиме кожний наступний елемент з повної сукупності.

sample(1:10, 9)
## [1] 6 1 4 7 8 3 10 9 5
# sample(1:10, 11) # Тут мало б бути повідомлення про помилку
sample(1:10, 11, replace=T) # Тут усе нормально: елементи можна обирати повторно
## [1] 6 10 8 7 1 3 9 1 3 10 5

Моделювання добору за допомогою функції sample та “вектора долі”

У попередньому прикладі наведено зразок використання функція sample(). Її можна використати для моделювання добору. Припустимо, проти особин, що перелічені у векторі Al_Pop перелічені особини, проти яких діє добір s. Величина s лежить у межах від 0 (усі виживають) до 1 (усі гинуть). Особини, на користь яких працює добір, у цьому випадку виживають усі. Звісно, неконкурентна смертність, що однаково проріджує як тих, так і інших, може бути скільки завгодно потужною.

s <- sample(2:5, 1) / 10 # Випадково обирається значення добору
s
## [1] 0.2
Al_Pop <- sample(1:100, 12) # Сукупність, яка зазнає дії добору
Al_Pop
## [1] 10 49 46 74 89 65 67 80 7 31 14 25
Fate <- c(rep(NA, s*10), rep(1, (10-s*10))) # Вектор "долі"
Fate # (один на весь скрипт; він не є випадковим)
## [1] NA NA 1 1 1 1 1 1 1 1
Lot <- sample(Fate, length(Al_Pop), replace = T) # Вектор "жереба" 
Lot # (створюється окремо для кожного скорочення)
## [1] NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA
Be_Pop <- Al_Pop * Lot # Скорочена сукупність; загиблі - NA
Be_Pop
## [1] NA 49 46 74 89 65 67 80 7 31 14 NA
Ga_Pop <- na.omit(Be_Pop) # Остаточно скорочена сукупність
Ga_Pop
## [1] 49 46 74 89 65 67 80 7 31 14
## attr(,"na.action")
## [1] 1 12
## attr(,"class")
## [1] "omit"

Перемикач у разі множинного вибору: switch()

Залежно від того, яке значення приймає певна величина (у прикладі вона названа Way), слід робити ті чи інші дії. Для цього використовується перемикач switch(). Величина Way має приймати значення натурального ряду. Якщо вона приймає значення з якогось переліку, можна зробити список можливих значень та впорядкувати його, як показано на початку прикладу.

Randoms = sample(10:99, 5)
Randoms
## [1] 85 47 43 93 26
Rando <- sort(unique(Randoms))
Rando
## [1] 26 43 47 85 93
x <- sample(Rando, 1)
x
## [1] 93
Way <- which(x == Rando)
switch(Way, 
    print(Rando[1]),
    {print(Rando[2]); print("Second")},
    {print(Rando[3]); (a <- x^2)},
    print(Rando[4]),
    print(Rando[5]))
## [1] 93

Перебір значень початкових параметрів

Застосовується у моделях ІІІ типу

vector_First <- c(100, 200, 300, 400)
vector_Second <- c(0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)
Outcome <- matrix(NA, nrow = length(vector_First), ncol = length(vector_Second), dimnames = list(vector_First, vector_Second))
for (a in 1:length(vector_First)){
  First <- vector_First[a] 
  for (b in 1:length(vector_Second)){ 
   Second <- vector_Second[b] 
   Outcome[a, b] <- First + Second * 100 # Тут розташовані основні розрахунки результату
  }}
Outcome
##   0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
## 100 110 120 130 140 150
## 200 210 220 230 240 250
## 300 310 320 330 340 350
## 400 410 420 430 440 450

Тривимірна візуалізація результатів перебору параметрів

У попередньому прикладі згенеровано матрицю Outcome. Візуалізувати її можна таким чином

# install.packages("plot3D")
library(plot3D)
persp3D(z = Outcome, x = vector_First, y = vector_Second, theta = 330, phi = 30, # Побудова графіку
    zlab = "\nРезультат", xlab = "First", ylab = "Second",
    expand = 0.6, facets = FALSE, scale = TRUE, ticktype = "detailed",nticks = 5, cex.axis=0.9, 
    clab = "Кольорова\nшкала", colkey = list(side = 2, length = 0.5))

Власна функція конкурентного скорочення чисельності (імітація на рівні груп)

Імітаційна модель може працювати з переліком груп особин з зазначенням їх чисельності (імітація на рівні груп) та з переліком особин (імітація на рівні особин). Те, який з варіантів є оптимальним, залежить від різноманіття особин. Зрозуміло, що у разі, коли різноманіття особин є невисоким, та в модельній популяції є велика кількість однакових індивідів, оптимальним є перший варіант.

Входом є три об’єкти: Capacity — це ємність середовища. Amounts — чисельності скорочуваних груп, що конкурують за Capacity, а Competitiveness — конкурентоздатність цих груп. Детальніше використаний алгоритм конкурентного скорочення розглядається тут.

Виходом є нові, скорочені чисельності груп.

Наведемо два варіанти. Перший (CompetitiveReduction0) носить детермінований характер, та таз за разом буде призводити до того ж самого результату.

CompetitiveReduction0 <- function(Capacity, Amounts, Competitiveness){
 RelativCompetit <- Competitiveness/max(Competitiveness); Quoted <- RelativCompetit * Amounts
 Way <- ifelse(sum(Amounts) <= Capacity, 1, ifelse(sum(Quoted) >= Capacity, 2, 3))
 Reduced <- switch(Way, # Defines a formula for calculations based on value Way
          Amounts, # If Way==1
          round(Quoted*Capacity/sum(Quoted)), # If Way==2, & on next row — if Way==3:
          round(Amounts-(Amounts-Quoted)*(sum(Amounts)-Capacity)/(sum(Amounts)-sum(Quoted))) )}

Ідеології імітаційного моделювання краще відповідає варіант з ймовірнісним округленням.

CompetitiveReduction <- function(Capacity, Amounts, Competitiveness){
 RelativCompetit <- Competitiveness/max(Competitiveness); Quoted <- RelativCompetit * Amounts
 Way <- ifelse(sum(Amounts) <= Capacity, 1, ifelse(sum(Quoted) >= Capacity, 2, 3))
 Reduced <- switch(Way, # Defines a formula for calculations based on value Way
          Amounts, # If Way==1
          floor(Quoted*Capacity/sum(Quoted) + runif(1)), # If Way==2, & on next row — if Way==3:
          floor(Amounts-(Amounts-Quoted)*(sum(Amounts)-Capacity)/(sum(Amounts)-sum(Quoted)) + runif(1)) )}

Таке скорочення чисельності задовольняє двом важливим умовам: 1) сумарна чисельність груп до скорочення знижується до величини, яка відповідає забезпеченості ресурсами; 2) чисельність кожної групи до конкурентного скорочення Amounts[i] знижується до такої чисельності після конкурентного скорочення Reduced[i], що в кожній групі частка особин, які збереглися після конкурентного скорочення, пропорційна конкурентоспроможності представників цієї групи: Competitiveness[i]/max(Competitiveness).

Після того, як функція створена, її можна використовувати для перерахунку чисельності модельної популяції. Створимо приклад. Конкурентноздатність різних груп задана в стовпці “Compet”. Зверніть увагу, що найконкурентноздатніша група має конкурентноздатність 1. У разі, якщо набір конкурентноздатностей є іншим, його можна пропорційно змінити так, щоб значення для різних груп розподілялися у діапазоні від 0 до 1.

Використаємо ймовірнісний варіант; щоб він спрацьовував однаковим чином раз за разом, використаємо команду set.seed(), яка задає ту чи іншу початкову точку (задану якимось числом) у ланцюжку подій, що призводять до генерації випадкових (насправді, псевдовипадових) чисел.

set.seed(123456)
K <- 20
rws <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F")
cls <- c("Codes", "Compet", "s", "Al", "Be")
ModelPop <- matrix(NA, nrow = length(rws), ncol = length(cls), dimnames = list(rws, cls))
ModelPop[, "Codes"] <- 1:6
ModelPop[, "Compet"] <- c(1, 0.9, 0.1, 0.8, 0.5, 0.4)
ModelPop[, "Al"] <- c(12, 20, 15, 6, 5, 2)
ModelPop[, "Be"] <- CompetitiveReduction(K, ModelPop[, "Al"], ModelPop[, "Compet"])
ModelPop
##  Codes Compet s Al Be
## A   1  1.0 NA 12 6
## B   2  0.9 NA 20 9
## C   3  0.1 NA 15 1
## D   4  0.8 NA 6 3
## E   5  0.5 NA 5 2
## F   6  0.4 NA 2 1
sum(ModelPop[, "Be"])
## [1] 22

Від альфа-складу популяції ми перейшли до бета-складу. Чому бета-чисельність не чітко відповідає обмеженню ємності середовища (22 особини замість 20)? Це наслідок випадковості при реалізації алгоритму скорочення чисельності.


Скорочення чисельності популяції внаслідок добору (імітація на рівні особин)

Використаємо ту саму модельну популяцію, що й в попередньому випадку, але виконаємо імітацію скорочення чисельності не на рівні груп, а на рівні особин.

Для імітації конкуренції використаємо не величину Compet, що пропорційна шансам на виживання особини, а показник s (коефіцієнт добору). Коли s=0Б, добір не заважає існуванню певної форми, при s=1 він повністю її знищує.

ModelPop[, "s"] <- 1- ModelPop[, "Compet"] 

Створимо вектор Al_Pop, що складається з кодів кожної особини окремо.

Al_Pop <- c(rep(ModelPop[1, "Codes"], ModelPop[1, "Al"]), 
      rep(ModelPop[2, "Codes"], ModelPop[2, "Al"]), 
      rep(ModelPop[3, "Codes"], ModelPop[3, "Al"]), 
      rep(ModelPop[4, "Codes"], ModelPop[4, "Al"]), 
      rep(ModelPop[5, "Codes"], ModelPop[5, "Al"]), 
      rep(ModelPop[6, "Codes"], ModelPop[6, "Al"]))
Al_Pop
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
## [39] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6

Тепер зробимо так, щоб ймовірність загибелі кожної особини була пропорційна s. Показаний тут варіант (з використанням циклу) є витратним з точки зору ресурсів, але більш зрозумілим.

Selection <- rep(NA, length(Al_Pop))
Randoms <- runif(length(Al_Pop), 0, 1)
for (n in 1:length(Al_Pop)) {Selection[n] <- ModelPop[which(ModelPop[, "Codes"]==Al_Pop[n]), "s"]}
Be_Pop <- Al_Pop * (floor(Randoms - Selection) + 1)
Be_Pop <- Be_Pop[-which(Be_Pop==0)] 
Be_Pop
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
## [39] 5 5 5 5
table(Be_Pop)
## Be_Pop
## 1 2 3 4 5 
## 12 19 1 6 4
length(Be_Pop)
## [1] 42

Чому чисельність особин не скоротилася до K? Тому що проведено лише конкурентне скорочення чисельності. Якщо чисельність бета-популяції вища за обмеження ємності середовища, слід провести наступний етап скорочення: неконкурентне скорочення.


Неконкурентне імітаційне скорочення чисельності (імітація на рівні особин)

Після того, як проведене конкурентне скорочення, ймовірність загибелі кожної особини стає однаковою. Вона має залежати від співвідношення бета-чисельності популяції та ємності середовища.

if(length(Be_Pop) > K) {
 Randoms <- runif(length(Be_Pop), 0, 1) 
 Ga_Pop <- Be_Pop * (floor(Randoms - (length(Be_Pop)-K)/length(Be_Pop)) + 1)
 Ga_Pop <- Ga_Pop[-which(Ga_Pop==0)]  }
Ga_Pop
## [1] 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5
table(Ga_Pop)
## Ga_Pop
## 1 2 4 5 
## 4 8 2 1
length(Ga_Pop)
## [1] 15

Лишилося менше особин, ніж мало залишитися. Випадковість…


Виведення у консоль звітів про прогрес у розрахунках

Якщо модель вимагає тривалих розрахунків, виникає проблема невизначеності: працює вона або ні, скінчить роботу ось-ось, або через кілька тижнів? Річ у тому, що після того, як запущено скрипт моделі, протягом усього часу розрахунків на екрані комп’ютера нічого не відбувається. Користувач не впевнений: відбувається розрахунок або програма просто “зависла”? Розрахунок завершиться швидко, чи може тривати добами, чи тижнями? Від такої невпевненості допомагають засоби, що демонструють прогрес виконання завдання.

Зробимо скрипт, який може працювати довго, і застосуємо для цього “чотириповерховий” цикл. Коли показник Cons невеликий, скрипт виконується швидко, але якщо збільшити цей показник, припустимо, на порядок, кількість (і час розрахунків) збільшиться на чотири порядки. В найвищий цикл вставлено команду print() що виводить вказане значення у консоль. На вивід надішлемо конструкцію, створену програмою paste(), яка поєднує аргументи, перелічені у дужках через кому.

Cons <- 10
z <- 0
for (f in 1:Cons) {
 print(paste(f, "from", Cons)) 
 y <- 0
 for (s in 1:Cons) {
  x <- 0
  for (t in 1:Cons) {
   w <- 0
   for (f in 1:Cons) {
    w <- w + f}
   x <- x + w}
  y <- y + x}
 z <- z + y}
## [1] "1 from 10"
## [1] "2 from 10"
## [1] "3 from 10"
## [1] "4 from 10"
## [1] "5 from 10"
## [1] "6 from 10"
## [1] "7 from 10"
## [1] "8 from 10"
## [1] "9 from 10"
## [1] "10 from 10"
z
## [1] 55000

Можна виводити розрахунки у процентах (%, тобто частках на сотню) або у проміле (‰), частках на тисячу, адже у команду print(paste()) можна вставити необхідні розрахунки.